(Update 28 april:) Manifest(atie) ´Houd de boerderij TTIP-vrij´ en Tweedekameroverleg

(25 apTTIPvrije_boerderijril 2016) (Update 26 en 28 april – manifestatie, AO en VAO) Vertegenwoordigers van NVV, LTO, NPV, DDB, NMV, NAV, BD-Vereniging, FNV, Milieudefensie en Aardeboerconsument eisen stopzetting van de TTIP-onderhandelingen en wijzen CETA-ratificatie af. Ze onderschrijven het manifest ‘Houd de boerderij TTIP-vrij´.

(door Matt Hermers)

Aan de vooravond van een Algemeen Overleg Handelsraad in de Tweede Kamer [1] en op de eerste dag van de 13e TTIP-onderhandelingsronde in New York [2] laten vertegenwoordigers van Nederlandse boerenorganisaties, vakbonden en milieuorganisaties zich horen in de Volkskrant [3] en in Boerderij [4]. Ze protesteren tegen de zogenaamde vrijhandelsakkoorden TTIP (EU-VS) en CETA (EU-Canada) en eisen stopzetting van de onderhandelings- en ratificatieprocedures. Mochten de politici de TTIP-onderhandelingen toch voortzetten, dan eisen ze dat de sectoren landbouw, veehouderij en voedselproductie worden buitengesloten van dit verdrag.

Manifest

Op 20 april brachten de critici het manifest ‘Houd de boerderij TTIP-vrij´ [5] uit en een bijbehorend ¨Achtergrondrapport¨ [6]. Hierin stellen ze dat het TTIP dat de EU met de VS wil sluiten, ten koste gaat van inkomens, veiligheid van eten, rechten van werknemers en dierenwelzijn.

Manifestatie

Morgen, 26 april, overhandigen ze het Manifest aan Tweede Kamerleden en vanaf 13:30 uur is er op het Plein te Den Haag een manifestatie tegen TTIP en CETA. Het Algemeen Overleg van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking begint om 16:30 uur (Troelstrazaal). Het is een openbare zitting.

TTIP-vrij
Hagelbui tijdens opbouw van manifestatie ´Houd de boerderij TTIP-vrij´ 26 april 2016 op het Plein in Den Haag (foto: Varpu Sairinen).
TTIP-vrij
Campagnevoerders en kamerleden op het podium van ´Houd de boerderij TTIP-vrij´ 26 april 2016 (foto: Varpu Sairinen)
TTIP-vrij
Manifestatie ´Houd de boerderij TTIP-vrij´ 26 april 2016 (foto: Varpu Sairinen)

In hun verklaring schrijven ze verder:

¨De Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS) onderhandelen in het geheim over een vrijhandelsverdrag (TTIP) waarvan de precieze inhoud onbekend is. TTIP zal ertoe leiden dat de Europese markt wordt overspoeld met Amerikaanse landbouwproducten die tegen lagere standaarden zijn geproduceerd, daarom staat het sein voor de landbouw en veehouderij staat op rood. Dit gaat ten koste van de inkomens van boeren, de veiligheid van ons eten, de rechten van werknemers, de kwaliteit van het milieu en het dierenwelzijn.

CETA, het Canadese TTIP, zal ook tot de bovengenoemde negatieve effecten leiden. Beide verdragen verbieden het stellen van eisen aan de productiewijze van importartikelen. Slechts de voedselveiligheid wordt in beperkte mate erkend.

TTIP-vrij
Manifestatie ´Houd de boerderij TTIP-vrij´ 26 april 2016 (foto: Varpu Sairinen)
TTIP-vrij
Manifestatie ´Houd de boerderij TTIP-vrij´ 26 april 2016 (foto: Varpu Sairinen)

Voorzorgbeginsel

De EU en de VS hebben ook een fundamenteel andere wijze van bepalen of producten en stoffen worden toegestaan op de markt. De EU gaat uit van het voorzorgbeginsel dat neer komt op ¨Nee, tenzij bewezen is dat het onschadelijk is¨. De Amerikanen redeneren precies andersom: ¨Ja, mits¨. Zij verbieden een product of stof pas als het onomstotelijk is bewezen dat deze schadelijk is.

TTIP-vrij
Interview ´Houd de boerderij TTIP-vrij´ 26 april 2016 (foto: Varpu Sairinen)
TTIP-vrij
Interview ´Houd de boerderij TTIP-vrij´ 26 april 2016 (foto: Varpu Sairinen)

Oneerlijke concurrentie

Verder hebben de Amerikaanse landbouw en veehouderij geen wettelijke dierenwelzijnsstandaarden, en gelden in de VS veel lagere milieu-, voedselveiligheids- en arbeidstandaarden. De productiekosten in de VS zijn mede hierdoor een stuk lager dan in de EU.

Doordat de EU en de VS elkaars standaarden wederzijds willen erkennen, valt bij het opheffen van de importheffingen niet te ontkomen aan oneerlijke concurrentie door producten uit de VS. Ook het instellen van tariefvrije importquota voor Amerikaanse producten zal leiden tot oneerlijke concurrentie en lagere prijzen.

TTIP-vrij
Actievoerders ´Houd de boerderij TTIP-vrij´ 26 april 2016 (foto: Varpu Sairinen)
TTIP-vrij
Interview ´Houd de boerderij TTIP-vrij´ 26 april 2016 (foto: Varpu Sairinen)

Verstorende werking

Dit alles zal de Europese markt verstoren, met verstrekkende gevolgen voor de continuïteit van de primaire agrarische sector in Europa. Oneerlijke concurrentie dwingt boeren tot schaalvergroting en bedrijfsbeëindiging van gezinsbedrijven in de veehouderij en akkerbouw.

Een ander gevolg is verlies van arbeidsplaatsen in de toeleverende en verwerkende industrie. De arbeidsomstandigheden en lonen van werknemers in de gehele landbouwsector komen nog verder onder druk te staan.

TTIP-vrij
Interview ´Houd de boerderij TTIP-vrij´ 26 april 2016 (foto: Varpu Sairinen)
TTIP-vrij
Actievoerders ´Houd de boerderij TTIP-vrij´ 26 april 2016 (foto: Varpu Sairinen)

Geen garantie mbt standaards

Beweringen van de Europese Commissie en de Nederlandse overheid dat standaarden niet worden verlaagd, biedt geen garantie aan boeren en consumenten. Op dit moment, in de aanloop naar TTIP, is er al sprake van uitstel en versoepeling van EU-wetgeving op genoemde terreinen. Hierbij worden ook standaarden op gebied van voedselveiligheid verlaagd.

TTIP-vrij
Senior actievoerder, still going strong. (Manifestatie 26 april 2016 (foto: Varpu Sairinen)
TTIP-vrij
Interview ´Houd de boerderij TTIP-vrij´ 26 april 2016 (foto: Varpu Sairinen)

Verder wordt het praktisch onmogelijk gemaakt om de genoemde standaarden door TTIP en CETA eventueel te verhogen. Verhoging van deze standaarden kan alleen op voorwaarde dat de boer wordt betaald voor de meerkosten die gepaard gaan met deze verhoging en dat de EU-markt wordt beschermd tegen producten die aan lagere standaarden voldoen. En juist dat maken deze en andere vrijhandelsverdragen onmogelijk.

TTIP-vrij
Interview ´Houd de boerderij TTIP-vrij´ 26 april 2016 (foto: Varpu Sairinen)
TTIP-vrij
Actievoerster ´Houd de boerderij TTIP-vrij´ 26 april 2016 (foto: Varpu Sairinen)

Volgens Amerikaanse en Europese onderzoeken zullen de Europese landbouw en veehouderij forse nadelen ondervinden van TTIP door meer import, minder productie en lagere prijzen. Wij vinden het daarom onbegrijpelijk dat onze politici zo enthousiast zijn over TTIP en CETA.

TTIP-vrij
Interview ´Houd de boerderij TTIP-vrij´ 26 april 2016 (foto: Varpu Sairinen)

Wij willen dat de TTIP-onderhandelingen gestopt worden en dat CETA niet wordt geratificeerd door de EU en Nederland. Gaan de TTIP-onderhandelingen toch door, dan moeten landbouw, veehouderij en voedsel uit deze sectoren, hier buiten blijven.¨

Ondertekend door:

Ingrid Jansen – voorzitter Nederlandse Vakbond Varkenshouders
Eric Douma – voorzitter LTO Varkenshouderij
Hennie de Haan – voorzitter Nederlandse Vakbond Pluimveehouders
Sieta van Keimpema – voorzitter Dutch Dairymen Board
Irene van der Sar – bestuurslid Nederlandse Melkveehouders Vakbond
Keimpe van der Heide – bestuurslid Nederlandse Akkerbouw Vakbond
Piet van IJzendoorn – voorzitter Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding
Jacomijn Pluimers – campagneleider Duurzaam Voedsel Milieudefensie
Wim Baltussen – bestuurder FNV sector Agrarisch Groen
Guus Geurts – bestuurslid Platform Aarde Boer Consument

Ondertekenaars_Boerderij_TTIP-vrij

 

 

Update 26 april: Manifestatie en Algemeen Overleg Tweedekamer

Vanmiddag hield de coalitie ´Houd de boerderij TTIP-vrij´ een manifestatie op het Plein in Den Haag. Op het podium werden vertegenwoordigers van de coalitieorganisaties en van sommige politieke partijen geïnterviewd. Afwezig: PvdA en D´66. De foto´s op deze pagina zijn van Varpu Sairinen, actiecoördinator van Milieudefensie. Waarvoor dank.

Vanaf half vijf vanmiddag was er een Algemeen Overleg van de RBZ/Handelsraad. In het eerste deel gingen de kamerleden onderling met elkaar aan de slag. Belangrijk was dat er veel steun en waardering was voor de actievoerders buiten. Ook liet menig kamerlid weten niet bereid te zijn CETA en TTIP te laten passeren zonder uitgebreid parlementair debat of zelfs een referendum. (Geluidsopname deel1  is hier te beluisteren)

In het tweede deel van het AO kreeg minister Ploumen alle ruimte om zonder onderbreking in te gaan op vragen en kritiek. Dat laatste was zeer onbevredigend voor een aantal kamerleden die direct met de minister willen discussiëren. (Geluidsopname deel2  is hier te beluisteren (eerste stukje ontbreekt)

Aan het eind van het AO werd besloten om de kamerleden deze week, nog voor het reces, de gelegenheid te geven om met Ploumen in debat te gaan en om moties in te brengen voor stemming. In eerste instantie zou dat laat op de avond plaats vinden. Bij nader inzien is het echter doorgeschoven naar donderdag 28 april waarbij – zo is nu al duidelijk – Ploumen niet aanwezig kan zijn.


Update 28 april: Moties, vragen, reactie en stemming in parlement

Op 28 april werd aan het algemeen overleg van 26 april een vervolg gegeven door een VAO in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Door verschillende kamerleden werden 17 moties ingediend en een paar vragen.

Koenders reageerde namens Ploumen op de moties en beantwoordde de vragen. Kort daarna werd per fractie (dus niet hoofdelijk) gestemd.

Drie moties werden doorgeschoven naar later (´aangehouden´), drie moties werden gegekeurd en de rest werd verworpen. Het overzicht is te vinden op: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2016P07030

– Aangehouden: motie Bruins (en Dijkgraaf en Van Dijk) waarin de regering wordt verzocht om TTIP en CETA te toetsen aan de 7 hoofdpunten van het SER-advies en om die punten in te brengen in de Raad voor Buitenlandse Zaken en Handel (RBZ Handelsraad) en om de Kamer te informeren over de resultaten daarvan.
– Aangehouden: motie Servaas (en Vos) over de invloed en betrokkenheid van sociale partners bij de nog op te richten Regulatory Cooperation Boards.
– Aangehouden: motie van Servaes (en Vos) om de suggesties van de SER tot verdere verbetering van het ICS mee te nemen in de onderhandelingen.

– Aangenomen: motie Van Dijk (cs) over het niet toelaten van producten op de Europese markt die niet voldoen aan de Europese normen.
– Aangenomen: motie Bruins (en Teeven) over juridische quickscan-mogelijkheden om ¨Lesser Duty Rule´ niet toe te passen in bijzondere omstandigheden.
– Aangenomen: motie Grashof (en Vos) over een parlementair voorbehoud indien de Europese Commissie een voorstel doet voor voorlopige toepassing van CETA.

Het VAO (indienen moties, reactie Koenders en stemming) is door Supermacht opgenomen op audio en is op deze pagina te beluisteren: https://archive.org/details/160426-Audio-AO-TTIP-CETA


Meer lezen:

Manifest ´Houd de boerderij TTIP-vrij´ 20 april 2016
Achtergrondrapport bij manifest 20 april 2016
Brief campagnevoerders aan kamerleden 20 april 2016
Hoofdpunten SER-advies 15 april 2016
SER-advies 15 april 2016


Noten:

[1] Algemeen overleggen RBZ/Handelsraad 26 april middag (Troelstrazaal) en avond (Groen van Prinstererzaal). Coor de agenda´s zie hier en daar.
[2] ¨13th Round Transatlantic Trade and Investment Partnership Negotiations – 25 till 29 April 2016¨.
Informatie van de Europese Commissie over TTIP: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/. En over CETA hier: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/.

[3] ¨Landbouwers, veehouders én milieubeweging zijn tegen vrijhandelsverdragen,¨ Open brief in de Volkskrant van 25 april 2016.
[4] ¨´Houd de boerderij TTIP-vrij´,¨ Guus Geurts in Boerderij op 25 april 2016.
[5] Zie hier: http://www.boerderij.nl/PageFiles/191467/001_957_1461328770152.pdf
[6] Zie hier: http://www.boerderij.nl/PageFiles/191467/002_957_1461328794957.pdf

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=5708)

 

Een gedachte over “(Update 28 april:) Manifest(atie) ´Houd de boerderij TTIP-vrij´ en Tweedekameroverleg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *