VoedselAnders Conferentie 2016: naar een duurzaam en eerlijk voedsel- en landbouwsysteem

VAconf-logo-2016(20 november 2015) Op 12 en 13 februari 2016 organiseert het VoedselAnders Netwerk een tweede conferentie, getiteld ´Op naar een duurzaam en eerlijk voedsel- en landbouwsysteem´. De eerste conferentie, in 2014, werd een groot succes met ruim 800 deelnemers die een groot aantal lezingen en workshops bezocht en met elkaar in gesprek gingen over alternatieven voor het huidige geïndustrialiseerde, onrechtvaardige en onduurzame model [English translation included].
.
Voedsel Anders Conferentie 2016, Op naar een duurzaam en eerlijk voedsel- en landbouwsysteem

Datum:    Vrijdag 12 febr. 2016 (13-22u) en zaterdag 13 febr. 2016 (10-18u)
Locatie:    Wageningen Universiteit, Orion, gebouw 103
Adres:      Bronland 1, 6708 WH Wageningen

Vele mensen bouwen in Nederland en België aan veranderingen op het gebied van landbouw en voedsel. Die veranderingen zijn hard nodig, want het huidige model put de aarde uit en veroorzaakt een flink deel van de uitstoot van broeikasgassen. Boeren zitten in een wereldwijde concurrentiestrijd en veel land wordt gebruikt voor productie van veevoer en brandstof in plaats van lokaal voedsel.

Zowel nationale als internationale initiatieven laten zien dat een ander systeem goed mogelijk is. We kunnen de wereld op duurzame wijze voorzien van goed en gezond voedsel, met eerlijke prijzen voor boer, visser en burger en met respect voor milieu en biodiversiteit. Gezonde bodems dragen bovendien bij aan de oplossing van het klimaatprobleem.

Voedsel Anders Conferentie 2014

De eerste Voedsel Anders conferentie aan de Universiteit Wageningen in 2014 was met 800 deelnemers een groot succes. In deze tweede editie denken en werken boeren, vissers, burgers, wetenschappers en maatschappelijke organisaties samen verder aan eigentijdse, duurzame en eerlijke  voedselproductie en –consumptie, met nieuwe relaties tussen boer en consument. Zo leveren we creatieve en dynamische alternatieven voor de grootschalige en geïndustrialiseerde voedselproductie gedicteerd door multinationale ondernemingen. Wilt u leren, ervaren, meedenken, discussiëren over nieuwe en bereikbare vormen van voedsel en landbouw?  Wilt u helpen bruggen te slaan en meewerken aan een duurzamer en eerlijker systeem? Wilt u kennismaken met duurzame (jonge) boeren en vissers en geïnspireerd raken door innovatieve voorbeelden uit binnen- en buitenland? Mis deze conferentie dan niet!

Voor wie? Boeren, burgers, wetenschappers, imkers, studenten, kunstenaars, professionals uit food en agro, beleidsmakers en journalisten.

Programma

Het definitieve programma is nog niet bekend. Wel beloven we weer goede sprekers uit binnen- en buitenland, waaronder (o.v.) Michel Pimbert (Directeur van het Centre for Agroecology, Water and Resilience, Coventry University UK), Jyoti Fernandez (boerin en Engels lid van La Via Campesina Europa), (o.v.) Sieta Keimpema (Dutch Dairymen Board), Jonathan Karpathios (Grieks-Nederlandse chefkok, voedselblogger en tuinder) en Jan Douwe van der Ploeg (Hoogleraar Rurale Sociologie, Universiteit Wageningen).

Binnen de vier workshoprondes vinden workshops en discussies plaats binnen de thema’s agro-ecologie, korte ketens en stadslandbouw, rechtvaardig handelsbeleid en landrechten.

Nieuw: Op zaterdag 13 februari vindt ook de jaarlijkse, vrij toegankelijke, zadenbeurs ‘Reclaim the Seeds’ plaats in het naastgelegen Forum gebouw. Daarnaast bieden we dit jaar een kinderprogramma aan.

Het volledige programma en verdere praktische informatie volgen in januari op de website. Hier kunt u de film en het verslag van de conferentie 2014 vinden.

Aanmelden & kosten

Bestel hier je ticket voor de conferentie
http://www.voedselanders.nl/aanmelden2016

Tot 1 januari 2016 geldt een vroegboekkorting van €10 euro voor de conferentie (€5 per dag). Het aantal plaatsen is beperkt, dus ben er snel bij. Betalen kan direct via iDeal of via een overboeking. Kosten zijn inclusief koffie/thee/gebak. Een biologisch diner (vr) en lunch (za) zijn ter plekke te verkrijgen.

Aanmelden na 1 januari 2016: €50 voor de conferentie of €25 per dag en €5 voor de vrijdagavond
Studenten en lage inkomens € 12,50 per dag: vraag om een kortingscode via info [at] voedselanders [dot] nl
Kinderen tot 15 jaar: gratis

Contact

Vragen? Ideeën? Wilt u meehelpen in de organisatie? Stuur een mail naar info at voedselanders.nl.

Volg @voedselanders ook op Twitter (http://www.twitter.com/voedselanders) en Facebook (http://www.facebook.com/voedselanders). Deze conferentie is een initiatief van het Voedsel Anders Netwerk, ondersteund door een groeiend aantal organisaties, waaronder de ondertekenaars van het Voedsel Anders Manifest (http://www.voedselanders.nl/manifest).

Kijk voor meer activiteiten van het Voedsel Anders netwerk ook op onze agenda.

Bron:
¨Voedsel Anders Conferentie 2016, Op naar een duurzaam en eerlijk voedsel- en landbouwsysteem¨, 20 nov 2015

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

VoedselAnders2014
|ENGLISH (translation Supermacht)

Food Otherwise Conference 2016, Towards a sustainable and fair food and agricultural system

Date:        Friday 12 February 2016 (13.00-22.00 h) and Saturday 13 February 2016 (10.00-18.00 h)
Location:  University of Wageningen, Orion, building 103
Address:    Bronland 1, 6708 WH Wageningen

Many people in the Netherlands and Belgium are contributing to change in agriculture and food production. These changes are very much needed, because the current model is exhausting the earth and produces a large portion of the greenhouse gases. Farmers are involved in worldwide competition and much of the arable land is being used to produce feed and fuels in stead of local food.

Both national and international initiatives show that a different systeem is possible. Indeed we can provide the world population with good and healthy food that is produced sustainably, with fair prices for farmers, fishers and civilians and with respect for environment and biodiversity. Moreover healthy soils contribute to a solution to the climate problem.

Food Otherwise Conference 2014

The first Food Otherwise Conference that took place in 2014 at the University of Wageningen hosted 800 participants and was a great success. During the second edition next February farmers, fishers, civilians, scientists and members of civil society will continue considering and elaborating the current sustainable and fair food production and consumption, based upon new relationships between farmer/grower and consumer. This way we deliver creative and dynamic alternatives for large-scale and industrialised food production dicated by multinational corporations. Would you like to learn, experience, think and discuss about new and achievable forms of food production and agriculture? Would you like to build bridges and cooperate in a more sustainable and fair system? Would you like to get to know sustainable working (and young) farmers and fishers and to get inspired by innovative examples from home and abroad? Then don´t miss out this conference!

Meant for whom? Farmers, civilians, scientists, bee-keepers, students, artists, professionals from food and agro sectors, policy makers and journalists.

Program

The final program has not been established yet. But like in 2014 we have invited interesting speakers from home and abroad, amongst which are:
Michel Pimbert (director of Centre for Agroecology, Water and Resilience – Coventry University (UK)), Jyoti Fernandez (woman farmer (UK) and member of La Vía Campesina Europa), Sieta Keimpema (president of Dutch Dairymen Board), Jonathan Karpathios (Greek-Dutch chef, food blogger and gardner) and Jan Douwe van der Ploeg (professor Rural Sociology – Universiteit of Wageningen).

There will be four rounds of lectures and workshops connecting to four main themes: agro-ecology, short chains and urban farming, just trade policy, and land rights.

New: On Saturday 13 February we will host the annual, freely accessible seed fair ´Reclaim the Seeds´ in the adjacent Froum building. This year will also feature a program for children.

The final program and all practical information will be posted on our website in January. And here you can watch the 2014 conference video and download its report.

Registration and prices

Through this link you can order your ticket for the conference: http://www.voedselanders.nl/aanmelden2016

Until 1 January 2016 we offer a early-booking bonus of €5 a day. As the number of seats is limited you are advised not to wait too long before registring. Paying can be done either through iDeal or by transfer. Coffee, tea and cake are included in the price. Biological dinner (friday) and lunch (saturday) are served at the spot.

Prices:
Registring after 1 January 2016: €50 entire conferentie, or €25 per day, and €5 friday night only.
Students and people with low budgets: €12,50 per day (ask for reduction code by mailing to info [at] voedselanders [dot] nl)
Children up to 15 years of age: free entrance

Contact:

Questions? Suggestions? Dou you want to support the organisation? Send us a mail (info at voedselanders.nl).

Follow us at Twitter: @voedselanders (http://www.twitter.com/voedselanders) and on Facebook (http://www.facebook.com/voedselanders).
This conference is an initiative of the Food Otherwise Network, supported by a growing number of organisations amongst which the signatories to the Food Otherwise Manifesto (http://www.voedselanders.nl/wp-content/uploads/2015/10/Manifest-Voedsel-Anders-engels.pdf).

For other activities of the network, see our agenda.

(Verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=5447)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *