RSPO en duurzame palmolie? Voortgaande ontbossing en mensenrechtenschendingen!

RSPO-PR(19 mei 2015) (Update 10 juni) Op 3 juni houdt de Ronde Tafel Duurzame Palmolie haar derde conferentie in Amsterdam. Thema: de uitvoering van het actieplan om in 2020 alleen nog ´duurzame´ palmolie in te voeren en te gebruiken in Europa. Nederland werkt ondertussen aan een 100% gecertificeerde duurzaamheidsdoelstelling vóór eind 2015, en Indonesië en Maleisië breiden hun zogenaamde duurzame palmolie-productie sterk uit. Mooie plannen, maar het voorkomt niet de voortgaande vernietiging van oerbos en de mensenrechtenschendingen van inheemse mensen, boeren en arbeiders. Onderzoek wijst uit dat de RSPO niet adequaat optreedt tegen overtreding van de eigen standaards. Zijn ´duurzaamheids´-claims zijn niet meer dan holle frasen.

(door Rob Bleijerveld)

Palmolie is een belangrijke grondstof voor onder meer levensmiddelen, wasmiddelen en cosmetica. Het is een ingrediënt in ruim de helft van alle producten in de supermarkt. Daarnaast wordt het gebruikt als biobrandstof.

Palmolie: winstmaker

Met de productie van palmolie en palmkernpitolie [1] valt veel winst te maken. De olie is namelijk erg goedkoop te winnen door lage arbeidskosten en zeer hoge opbrengst per hectare. Ook is het goedkoop om land te verwerven waarop de palmen kunnen worden aangepland. Verder is er nauwelijks (effectief) toezicht op hoe wordt omgegaan met natuur, milieu en inheemse bewoners. De landen waar veel palmolie wordt gewonnen (Indonesië, Maleisië, Thailand, Colombia, Nigeria en de Filippijnen) blinken niet uit in demokratisch gehalte en respect voor mensenrechten.

De toenemende vraag naar palmolie, inclusief als grondstof voor Europese biobrandstof [2], leidt tot een run door financiële instellingen, grootgrondbezitters en multinationals op bebouwbaar land, wat weer zorgt voor veel natuurvernietiging (bijvoorbeeld van oerbos) en repressie tegen inheemse bewoners. Volgens Profundo [3] is ook nog eens (meer dan) 60 procent van de landaankopen voor monoculturen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika bestemd voor de productie van biobrandstoffen. Dat komt neer op zo´n beetje negen keer de oppervlakte van Nederland.

´Duurzaam gecertificeerd´

Uit de palmoliesector is de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO) voortgekomen, een non-profit organisatie die zegt te streven naar een duurzame uitbreiding van het oliepalmareaal en een duurzame productie van palmolie zonder dat dit ten koste gaat van belangrijk tropisch regenwoud of lokale gemeenschappen.

Ze hebben daartoe Principes en Criteria (P&C) opgesteld en ook een duurzaamheidscertificaat dat ze wereldwijd willen toepassen. RSPO: ¨Als de milieu en sociale criteria van onze Certified Sustainable Palm Oil (CSPO) goed worden toegepast door de aangesloten bedrijven zal dat de negatieve gevolgen van palmolieteelt op milieu en gemeenschappen in de olieproducerende landen helpen verminderen.¨

De RSPO die in 2004 is opgericht, heeft nu 1700 leden die de beginselen onderschrijven en alle zeven sectoren van de palmolieindustrie zijn vertegenwoordigd: producenten, verwerkers, handelaren, fabrikanten, supermarktketens, banken/investeerders en milieuorganisaties.

RSPO: Europa 2020

Op 3 juni komen tal van vertegenwoordigers van NGO´s, supermarktketens, fabrikanten, teeltbedrijven en groothandel uit de bevoorradingsketen voor palmolie naar het Park Plaza Hotel in  Schiphol voor de derde Europese conferentie van de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). De RSPO wil via deze dialoog in Amsterdam ¨synergie opwekken en sleutelelementen bespreken¨ gericht op het realiseren van zijn actieplan dat uitgaat van 100%  gecertificeerde ´duurzame´ palmolie in Europa in 2020. Europa is een grote afnemer van palmolie.

Volgens het programma-overzicht [4] komen op 3 juni een aantal min of meer bekende NGO´s aan het woord. Zo trapt WWF-corifee André Kuipers af met een opwarmertje. En doen vertegenwoordigers van WWF, Both ENDS, Solidaridad, UTZ Certified, SNV en Rainforest Alliance ook een duit in het zakje.

CO2 ?

Als context voor deze conferentie worden de internationale klimaatonderhandelingen aangehaald die in december plaats vinden in Parijs. De overgang van onduurzaam geproduceerde naar duurzaam geproduceerde palmolie zou een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de wereldwijde CO2-uitstoot dat in Parijs ter sprake komt. De RSPO stelt zal de productie van ´duurzame´ palmolie de huidige ontbossing overbodig zal maken.

Hoewel het aandeel gecertificeerde duurzame palmolie en palmkernolie (CSPO) in Europa achter ligt op de planning, is de inzet toch dat er in 2020 in Europa geen onduurzame palmolie meer zal worden ingevoerd (als grondstof of in een product), geraffineerd, verwerkt, vervoerd of verkocht. Deze stap is de aanzet om daarna de hele wereldmarkt te voorzien van CSPO.

Nederland: eind 2015

Nederland is een van de grootste palmolie-importeurs ter wereld door de haven- en raffinagefaciliteiten in Rotterdam. Van alle palmolie die in Europa binnenkomt gaat 80% via Rotterdam.
De Nederlandse voeding- en diervoederindustrie heeft zich in 2010 ten doel gesteld om de productie en het gebruik van duurzame palmolie op de Nederlandse markt te stimuleren. Ze heeft de Task Force Duurzame Palmolie [5] opgezet die als ambitie heeft om voor eind 2015 te komen tot een niveau van 100% gecertificeerd duurzame palmolie in de sector. Dat wil zeggen: palmolie die is gecertificeerd volgens de RSPO principes en criteria en die wordt verhandeld volgens een van de door de RSPO goedgekeurde handelssystemen.

In samenwerking met het voedingsmiddelenvakblad VMT en de ketenorganisatie voor oliën en vetten MVO organiseert de Task Force op 3 september 2015 een speciale bijeenkomst om bedrijven te informeren en ¨om de laatste bedrijven te helpen overstappen¨.

Productietopper Indonesië

Tussen 2006 en 2012 steeg de wereldwijde verwerking van palmolie tot biobrandstof met bijna 1000% ! Sinds 2012 overstijgt  de vraag naar de olie het mondiale aanbod waardoor palmolieproducenten hun investeringen stevig hebben opgevoerd.

Indonesië produceert verreweg de meeste palmolie. De meeste palmolieplantages bevinden zich op het eiland Sumatra, de rest vooral in Kalimantan (Borneo). Een groot deel van de olie is bestemd voor de productie van biobrandstoffen voor de Europese markt, maar ook voor de huismarkt.

palmolie-ravage

Geen oerbos meer over

De productie en uitvoer van Indonesische palmolie is de laatste jaren sterk toegenomen en tegen 2020 wil het land zijn productie zelfs met 50% opvoeren. Jaarlijkse opbrengst is ongeveer 20 miljard dollar.
Onlangs verhoogde de Indonesische regering de subsidie voor de biodieselproductie en gaf het toestemming om het areaal aan plantages uit te breiden met 17.000.000 hectare. Een groot deel (meer dan 640.000 hectare ) daarvan ligt in Midden- en West-Kalimantan.

In 2007 concludeerde de UNEP (VN milieuorganisatie) [6] al dat met de exponentiële areaalgroei van dat moment 98% van het Indonesische regenwoud in 2022 zal zijn verdwenen. En dat dit ten koste gaat van de arme gemeenschappen, flora en fauna. De groei gaat dus gestaag door en de vraag is nu alleen nog: wanneer is al het Indonesische oerbos verdwenen?

ISPO

In december 2012 lanceerden de Indonesische regering, de UNDP (VN ontwikkelingsorganisatie) en verschillende multinationals het Indonesia Sustainable Palm Oil Initiative (ISPO-partnerschap) [7]. Volgens de IPSO gaat het om een verplicht certificeringsprogramma dat aanvullend is op de RSPO-standaard.

Het is bedoeld ¨om de productie van duurzame palmolie mogelijk te maken en om de economie groener te maken zodat dat leidt tot meer groei, waardecreatie en hogere levensstandaard¨. Terwijl productie en concurrentiekracht van de Indonesische palmolie op de wereldmarkt worden opgevoerd, wil de ISPO iets doen aan de milieugevolgen (zoals ontbossing, verlies van biodiversiteit, en toenemende broeikasgasuitstoot). Ook zou het programma zorgen voor verbetering van de kennis, vaardigheden en hulpbronnen van kleinschalige palmolietelers ten behoeve van een duurzamere productiepraktijk en inkomensverbetering.

Multinationals

ISPO: De laatste jaren ondertekenden de vier grootste multinationale palmoliehandelaars (Wilmar International, Golden Agri Resources, Asian Agri en Cargill) verklaringen gericht op het stoppen van de productie, handel en inkoop van palmolie verbonden aan ontbossing en uitbuiting. Het is een reactie op de eis van consumenten en supermarktketens voor ethische verantwoorde productie.

Kleine boeren

De multinationals worden via de ISPO verantwoordelijk gemaakt voor wat er gebeurt in hun bevoorradingsketen. Er zijn miljoenen kleinschalige boerenbedrijfjes (25 hectare of minder) die ongeveer 40% van het totale palmolie areaal bebouwen. Zij malen de noten en schillen en voorzien de handelaren van olie. Via het ISPO wordt aan de boeren het formele eigendomsrecht op hun land verschaft, krijgen ze lenigen, leren ze duurzame landbouwtechnieken en wordt illegale boskap tegen gegaan.

Veel misstanden

Dat het allemaal echter niet zo lekker loopt, blijkt uit berichtgeving over de praktijk van de multinationals in Indonesië.

Zo beoordeelt de Palm Oil Consumer Action [8] de ISPO-doelstelling om alle plantages en bedrijven in 2020 te hebben gecertificeerd als onhaalbaar. Dat zou de betrokken bedrijven tòt die tijd alle ruimte geven om ongestoord hun gang te blijven gaan.

Ze dringen er daarom bij de ISPO op aan nu al de uitvoering van de standaards af te dwingen, niet pas in 2020. Ze stelden ook een lijstje op van zware overtredingen door bedrijven, waarbij het vooral gaat om het inpikken van land van inheemse mensen en ontbossing.

Testcase: één van 4000+ landconflicten in Indonesië

En Reuters [9] meldde onlangs dat de RSPO zelfs een geschillenzaak startte tegen Golden Agri Resources (GAR) omdat dochtermaatschappij SMART de regels overtrad met betrekking tot landaankoop en ontwikkeling van plantages in Indonesië. Dit geschil wordt beschouwd als een testcase. Mensenrechtengroepen hebben dochtermaatschappij SMART beschuldigd van het inpikken van land van de lokale bevolking zonder milieu- en sociale rapportage, zonder toestemming en passende vergoeding. GAR kan tot morgen 20 mei reageren.

Het enige dwangmiddel dat de RSPO tegen dit soort gedrag heeft, is het opzeggen van het lidmaatschap van het bedrijf in kwestie. Dat zou dan kunnen leiden tot minder afzet als Westerse consumenten de eindkopers (supermarkten) onder gaan druk zetten.
In een eerste reactie verklaarde GAR dat het sinds begin november vrijwillig heeft afgezien van het bouwrijp maken van het nieuw verworven land. Ze verklaarde zich ook bereid om verantwoording te nemen en om met alle stakeholders samen te werken aan een oplossing [10].

Maar dit is nog slechts één van de ongeveer 4000 (!) land-gerelateerde conflicten tussen palmolieproducenten en lokale gemeenschappen die door de Indonesische regering zijn geregistreerd.

Vluchtelingen-palmolie

´Stel belangen lokale gemeenschappen centraal´

Het Forest Peoples Programme (FPP) dat al 9 jaar samenwerkt in RSPO-verband, is kritisch over de manier waarop de RSPO omgaat met gevallen waarbij aangesloten palmoliebedrijven zich niet houden aan de afspraken [11].

Het herhaaldelijk niet-nakomen van beloften door de palmolieindustrie toont aan dat bij het wereldwijde initiatief voor ´duurzame palmolie´ juist de belangen van de lokale gemeenschappen centraal moeten staan. ¨Organisaties als de RSPO die standaards vaststellen moeten geen genoegen nemen met mooie, inspirerend klinkende beloften van bedrijven die bijna nooit worden nageleefd. Maar ze moeten uitgaan van actieve inzet, handhaving en rekenschap. Anders is het resultaat niet meer dan een schaamteloze greenwash van deze bedrijven. De palmolie sector heeft een slechte reputatie door de veelvuldige onteigening en de verdrijving van inheemse bewoners en plaatselijke gemeenschappen van hun land, boerderijen en uit hun bossen,¨ aldus de FPP.

´RSPO-greenwash´

Hoewel de RSPO-standaard er op papier goed uitziet waar het gaat om de rechten van de lokale gemeenschappen en de bescherming van de natuur, bleek de organisatie keer op keer echter niet bereid of in staat om de naleving van zijn regels door de aangesloten bedrijven af te dwingen via zijn geschillenpanel, The Complaints Panel. Sommige milieugroeperingen zien de RSPO daarom als een door de industrie gedomineerde greenwash-machine. De RSPO-standaarden zorgen er volgens hen alleen voor dat er geen plantages komen in bepaalde belangrijke natuurgebieden, maar er wordt niet ingezet het totaal tegengaan van ontbossing.

NGOs op het verkeerde been?

Enkele van deze kritische NGOs werken nu direct samen met de multinationals op basis van door hen ondertekende bedrijfsspecifieke verklaringen zoals de ‘No-Deforestation, No Peat, No Exploitation’ policy (van Wilmar) en ‘Forest Conservation Policy’ (van Golden Agri-Resources). De inzet van publiekscampagnes van grote milieuorganisaties was vooral gericht op het voorkómen van de aanleg van plantages in bosgebieden. De ondertekening van de bijbehorende verklaringen ging vaak gepaard met veel fanfare en de bedrijven in kwestie zagen tevreden dat hun status plotsklaps veranderde van bosvandaal in bosheld, aldus FPP.

´No-go´-areas

In de praktijk van deze kap-verboden, dit ‘no-go areas’-beleid, wordt volgens FPP echter alleen gekeken of de bedrijven in kwestie de aangewezen bosgebieden inderdaad niet betreden. Maar de problemen voor de lokale bevolking worden daarbij over het hoofd gezien. Daarbij kan accountability niet worden afgedwongen omdat daarvoor geen struktuur en handvatten beschikbaar zijn. Het zijn slechts de NGOs die met publieke achterbannen in staan tussen bedrijven en de bossen, waarbij de NGOs zichzelf in een onmogelijk positie hebben gemanoeuvreerd in de rollen van rechter, jury, uitvoerder, advokaat, aanklager én getuige.

De FPP is van mening dat de RSPO-standaards goed zijn, maar een zekere vorm van accountability missen, terwijl het bedrijfsgerichte beleid misschien hogere standaards heeft voor bosbescherming maar geen enkele vorm van geloofwaardige accountability omvat.

Liberia

Forest Peoples Programme haalt een voorbeeld aan uit het zuidoosten van Liberia [12] waar twee palmoliebedrijven actief zijn: Golden Agri-Resources en Golden Veroleum Liberia. Het toont volgens FPP aan dat de lokale bevolking vaak dubbel slachtoffer is van deze bedrijfsgerichte aanpak. Enerzijds gaat het inpikken door de palmolieindustrie (via huur of aankoop) van bepaalde stukken land voor plantage-aanleg gewoon door waarbij het vaak gaat om land dat de boeren gebruikten voor de eigen voedselteelt. Anderzijds wordt van de meer bosrijke delen een natuurreservaat gemaakt en daarmee voor iedereen tot verboden gebied verklaard. Gevolg: om te kunnen overleven is de onteigende bevolking genoodzaakt illegaal stukken bos te verbranden en te rooien om toch wat voedsel te kunnen telen. Dat is ontbossing via de achterdeur…

Beide bedrijven hebben zich ook schuldig gemaakt aan mensenrechtenschendingen. Het was Forest Peoples Programme die een klacht indiende bij de RSPO, maar zelfs daarna liet de organisatie na om afdoend en onmiddelijk in te grijpen ondanks dat deze bedrijven beide lid zijn.

Forest Peoples Programme blijft binnen de RSPO-gelederen vechten voor het centraal stellen van de belangen van de lokale bevolking en voor het instellen van een solide verantwoordings- en handhavingsstruktuur…..

Schending van arbeidsrechten

Ook arbeidsrechten worden massaal geschonden door palmoliebedrijven zonder dat de RSPO gepaste actie onderneemt.

In juli 2013 publiceerde persburo Bloomberg [13] een onderzoeksrapport dat het bestaan van kinderarbeid en dwangarbeid aantoonde in de bevoorradingsketens van een hele serie bedrijven (Pepsi, Kraft, California Oils, Kellogg, General Mills, P&G, Unilever, Nestlé en Archer Daniels Midland). Op de plantages van een van de grootste palmolieproducenten, Kuala Lumpur Kepong (KLK) uit Maleisië werden werkers als slaven gehouden, mishandeld en leefden ze onder slechte omstandigdheden en zonder loon. Ook waren er kinderen actief bij de oogst.

Toen de misstanden aan het licht kwamen, verwezen de afnemers California Oils, Kellogg, Kraft, General Mills, P&G en Unilever allemaal naar de door hun leverancier getekende gedragscode. Een andere palmoliekoper, Cargill, gaf zelfs aan dat KLK niet was aangeklaagd voor wetsovertreding… Alleen Nestlé en Archer Daniels Midland beloofden de zaak te onderzoeken.
KLK en al deze inkopers zijn lid van de RSPO…. En de RSPO? Die deed niets.

RSPO komt weer niet in actie

Tomasz Johnson van het Environmental Investigation Agency, zei: ¨Elke keer als een NGO zijn licht laat schijnen op de bezigheden van een RSPO-lid, dan ziet het er smerig uit. En toch heeft de RSPO geen enkele manier laten zien dat het in staat is of bereid is om zo´n bedrijf zijn lidmaatschap te ontnemen.¨ In april 2013 breidde de RSPO zijn standaards nog uit met bepalingen tegen dwangarbeid en mensenhandel, maar zelfs daarna is geen enkel bedrijf uitgesloten¨ (terwijl er vele overtredingen te gemeld zijn).

Kinderarbeid, mensenhandel en dwangarbeid

Het International Labor Rights Forum (VS) en Sawit Watch (Indonesië) onderzochten drie zaken waarbij sprake was ernstige mensenrechtenschendingen en rapporteerden daarover in november 2013 [14]. Er is al jarenlang sprake van misstanden in de bevoorradingsketens van palmolieafnemers als Unilever, Kraft, IKEA en McDonalds. Voorbeelden zijn kinderarbeid en mensenhandel en dwangarbeid in Indonesië en Maleisië. Die bedrijven weten dat dat plaats vindt, maar ondernemen er niets tegen. In plaats daarvan proberen ze de boel te sussen en laten de RSPO zwaaien met een stempel van goed gedrag om de consument in de waan te laten dat er toch echt niets mis is op de plantages.

ILRF en Sawit Watch stuitten echter op een aantal gevallen van ernstige mensenrechtenschendingen op plantages van door de RSPO ´duurzaam gecertificeerde¨ bedrijven. Dit onderzoek bevestigde de bevindingen van de Bloombergjournalisten, namelijk dat er ernstige uitbuiting plaats heeft. Het ging onder meer om dwangarbeid, intimidatie, looninhouding voor noodzakelijke werkuitrusting, kinderarbeid, onbeschermd werken met gifstoffen, langdurig misbruik van tijdelijke contracten. Allemaal overtredingen van zowel de ILO-standaards als van de RSPO-standaards.

Het is ook duidelijk geworden dat het ethische certificatiesysteem van de RSPO geen enkele garantie biedt tegen misbruik.

Meer kritiek op RSPO

In maart 2014 meldde Friends of the Earth Europe [15] dat het bewijzen heeft dat het Indonesische palmoliebedrijf Bumitama Agri door gaat met kaalslag en het runnen van een illegale plantage in West Kalimantan, ondanks eerdere toezeggingen daarmee te stoppen.

Na publieke druk en klachten door de RSPO had Bumitama Agri, dat wordt gefinancierd door Europese en Amerikaanse banken en  pensioenfondsen, in 2013 beloofd te stoppen met de illegale activiteiten. Maar satellietbeelden laten zien dat een leugen is en dat het is blijven leveren aan Wilmar International and IOI Corporation. Geen reactie van de RSPO.

Vergelijkbare verhalen over andere RSPO gecertificeerde palmoliebedrijven (IOI, KLK en Sime Darby) komen van Greenpeace [16].

Kaalslag_Indonesia(bew._Down-to-Earth-Mag)

Biobrandstoffen

Bijna 200 NGOs en milieuorganisaties uit Indonesië, Maleisië, Columbia, Peru en landen in West- en Centraal-Afrika schreven afgelopen februari een Open brief [17] aan het Europees Parlement om te protesteren tegen het Europese biobrandstofbeleid. Ze drongen er op aan dat het parlement bij de stemming op dinsdag 24 februari 2015 kiest voor terugdringing van de biobrandstoffenproductie om de druk op bossen, gemeenschapsgronden en biodiversiteit in het zuiden te verminderen.

De toename van het gebruik van biobrandstoffen voor transport en energiedoeleinden is het gevolg van Europees beleid om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen. In 2020 moet minimaal 10% van de brandstof uit alternatieve brandstof bestaan en worden kleine percentages biobrandstof door benzine of diesel gemengd. De Milieucommissie van het Europees Parlement begin maart weliswaar akkoord met de verlaging van het bijmengpercentage naar 6% in 2020, maar toch er 4 miljoen hectare extra grond met oliepalmen nodig zijn om hieraan te kunnen voldoen.

Deze bijmengregeling werd ooit ingesteld om de CO2-uitstoot te verlagen. Maar toename van palmolieproductie levert juist veel extra CO2 op en daarnaast nog heel veel andere problemen.

Volgens Barbara van Paassen van ActionAid bevat 1% minder biobrandstof voor Europa evenveel calorieën als het voedsel voor 34 miljoen mensen. ¨Het is onweerlegbaar dat de productie van palmolie een menselijke tol eist die de argumenten voor een schoner, beter en duurzamer Westers klimaatbeleid ruimschoots overstijgt¨ [18].

The Guardian: Discussie Forum

De Guardian heeft een discussieforum over palmolie opgezet op het internet, genaamd ¨From rainforest to your cupboard: the real story of palm oil¨. Betaald door de RSPO, maar met een ¨onafhankelijke redactie¨.
http://www.theguardian.com/sustainable-business/series/palm-oil-debate

Een greep uit de actuele bijdragen:
* Multinationals cannot prevent palm oil deforestation on their own
* Banks and pension funds continue to bankroll deforestation and land grabs
* Local and national interests clash in Indonesia’s palm oil industry
* The chocolate companies on the hunt for a sustainable Easter egg
* Meet the people and businesses boycotting palm oil
* Why rush to source alternatives to palm oil is problematic
* Today is a defining moment for Europe’s flawed biofuels policy
* Scientists reveal revolutionary palm oil alternative: yeast
* World’s largest palm oil trader commits to zero deforestation
* Palm oil risk to Africa as prospectors eye swaths of land
* UK demand for sustainable palm oil rises – response from the experts
* Analysis Why does palm oil still dominate the supermarket shelves?
* Why does palm oil still dominate the supermarket shelves?
* Will new EU food labelling rules change your purchasing decisions on palm oil?
* EU labelling changes force industry action on palm oil
* 10 things you need to know about sustainable palm oil
* Palm oil: the secret in your shopping basket – have your say
* The future of palm oil: can it be sustainable? – live chat

Update 10 juni
Rettet den Regenwald startte op 28 mei 2015 de petitiecampagne ´We vechten tegen de plantages´ (Wir kämpfen gegen die Plantagen). In Afrika en Azië blokkeren kleine boeren de installaties van Socfin. Ze beschuldigen dit bedrijf van landroof ten behoeve van de aanplant van oliepalmen. De inheemse bewoners eisen dat de grootste aandeelhouder, de Franse Bolloré-Groep, zih inzet voor hun rechten en voor het teruggeven van de stukken bos. De petitie kan hier worden getekend.

demo-kamerun-socfin(foto_ReAct)
Boerenprotest Kameroen: ¨Bolloré heeft ons eerst land afgepakt, en nu ook onze vrijheid.” (Foto: ReAct)

 

Websites en artikelen van kritische consumenten en actiegroepen:
– ¨Ask Nestle to give rainforests a break¨ ( petitie Greenpeace)
– ¨Palm Oil Boycott¨ (Facebook)
– ¨Boycott Starbucks!¨ (Palm Oil Consumers Action)
– ¨Boycott Palm Oil¨ (Save The Frogs)
– ¨How to Stop Buying Palm Oil and Help Save the Orangutans¨
Mensen die geen palmolie (meer) gebruiken (Guardian)
– ¨Earth Day Call to Action: A Healthy Oils Alliance is Needed¨ (22 april 2015)
– ¨Leaders Take Quaker Week of Action Coast to Coast¨ (Palm Oil Action Leaders Summit, 6 mei 2015)
– Petitie Rettet den Regenwald ¨Palmöl nimmt uns unsere Heimat¨
– ¨Palmolie waar geen regenwouden voor sneuvelen¨ (Greenpeace, 22 september 2014)
– ¨Duurzame palmolie bestaat niet¨ (Palmolie info).
– ¨Palmolie-vrije producten FOOD¨
– ¨Palmolie-vrije producten NON-FOOD¨
– ¨STOP to palm oil use¨ (campagne van Great Italian Food Trade en ilfattoalimentare.it)
– ¨Say NO to palm oil¨
– ¨Supermarket ordered to remove products with anti-palm oil labels¨ (The Star, 14 mei 2015)
– ¨Land rush in Palawan must end: calling for a moratorium on oil palm expansion¨ (Coalition against Land Grabbing, 14 oktober 2014 )
– ¨Africa, Asia farmers protest ‘land grab’¨ (PMNews, 22 april 2015)
– ¨Trending: Stakeholders Continue, with Mixed Success, to Push Brands on Contentious Ingredients¨ (Sustainable Brands, 22 april 2015)
– ¨Villagers halt workers in land dispute¨ (Phnompenhpost, 8 mei 2015)
– ¨Greenpeace Activists Charged After P&G Protest¨ (Yahoo, 6 maart 2015)
– ¨Protest against palm oil factory in Hendala – Video¨ (Palmoil TV 13 april 2015)
– ¨[Statement] No to Oil Palm Plantations in the Philippines! -Task Force NO PALM¨ (Human Rights Online Philippines, 13 mei 2015)

Verder lezen:
– ¨Over onduurzame voedselproductie wereldwijd en een verwachte marktomslag (´Changing the Food Game´),¨ Supermacht. 24 december 2014.
– ¨Ferrero voor op schema doelstellingen duurzame keten,¨ VMT, 1 mei 2015.
– ¨‘Duurzaamheid en winst zijn niet tegengesteld’,¨ Volkskrant, 28 april 2012
– ¨Biomassa wel degelijk onderdeel van de oplossing van het energievraagstuk,¨ MVO, 16 januari 2015.
– ¨EU plafonneert gebruik biobrandstoffen van eerste generatie,¨ Landbouwleven, 14 april 2015.
– ¨Palm oil – strategic source of renewable energy in Indonesia and Malaysia,¨ WSGE/Prokurat, 12 april 2014.
– ¨Banks and pension funds continue to bankroll deforestation and land grabs,¨ Guardian, 30 april 2015.
– ¨Local and national interests clash in Indonesia’s palm oil industry,¨ Guardian, 23 april 2015.
– ¨Meet the people and businesses boycotting palm oil,¨ Guardian, 10 maart 2015.
– ¨Aktivistin wehrt sich erfolgreich gegen Strafe für Palmöl-Protest bei Wilmar in Brake,¨ Wobin Wood, 7 januari 2015.
Supermacht-artikelen over palmolie en verzet.
– ¨High demands for palm oil raises environmental concerns in Peru – Video,”Palmoil TV, 26 april 2015.
– ¨Tycoon-controlled oil palm groups in Indonesia,¨ TUK Indonesia en Profundo, 20 februari 2015.
– ¨‘Militarized occupation’: local communities pay the price for palm oil,¨ Grain, 21 november 2014.
– ¨Palawan: Stop Blaming Indigenous Peoples’ Farming Practices (Kaingin) for Deforestation Look Instead to Boom Crops, Oil Palm Plantations and Mining,¨ Coalition against Land Grabbing en United Tribes of Palawan, 28 april 2015.
– ¨Bulldozers in the Leuser Ecosystem,¨ RAN, 13 mei 2015.
– ¨Brussel beperkt groei schadelijke biobrandstoffen,¨ Milieudefensie, 28 april 2015.
– ¨Duurzame handelsketens onder de loep, Achtergronden bij ´verduurzaming van internationale handelsketens´,¨ PBL, 19 maart 2015.
– Uitgebreide (Duitstalige) achtergrondinformatie over palmolie op:
¨Bedrohung – Information-Palmöl¨

Noten:
[1] ¨Oliepalm en palmolie,¨ Waterwereld.
[2] De Europese Commissie besloot dat het gebruik van biobrandstoffen voor transport en energiedoeleinden de uitstoot van broeikasgassen zou verminderen.
[3] ¨Nederland moet gebruik van voedsel als biobrandstof tegengaan,¨ OxfamNovib/Profundo, 26 november 2012.
[4] Programma 3 juni RSPO.
[5] Samenwerkingsverband van in Nederland gevestigde raffinadeurs, verwerkers en verkopers van palmolie en palmolie bevattende producten.
[6] ¨Globalization & Great Apes: Illegal Logging Destroying Last Strongholds of Orangutans in National Parks,¨ UNEP, 6 februari 2007.
[7] ¨UNDP and Ministry of Agriculture launch Indonesia Sustainable Palm Oil (SPO) Initiative,¨ ISPO, 20 december 2012.
[8] ¨Indonesian Sustainable Palm Oil,¨ Palm Oil Consumer Action, 2015.
[9] ¨Palm sustainability group puts expansion ban on Golden Agri unit,¨ Reuters, 11 mei 2015. Zei ook: ¨ RSPO orders Golden Agri to stop new palm oil development,¨ Eco-business, 9 mai 2015.
[10] Greenpeace voerde in 2010 een stevige campagne tegen SMART (dochter van Golden Agri-Resources) over ontbossing. Dat leidde tot ondertekening door GAR van een serie milieustandaards. Zie: ¨Golden Agri Resources, A progress report,¨ Greenpeace, 22 december 2014.
[11] ¨To make palm oil ‘sustainable’ local communities must be in charge (Forest Peoples Programme), The Ecologist, 14 mei 2015.
[12] ¨Hollow promises: An FPIC assessment of Golden Veroleum and Golden Agri-Resource’s palm oil project in south-eastern Liberia,¨ Forest Peoples Program, 2 april 2015.
[13] ¨Indonesia’s Palm Oil Industry Rife With Human-Rights Abuses,¨ Bloomberg, 18 juli 2013.
[14] ¨Empty Assurances – Three case studies reveal serious human rights abuses at industry certified palm oil plantations, including labor trafficking and child labor,¨ ILRF, Sawit Watch, 27 november 2013.
[15] ¨Bumitama’s diary of destruction,¨ FOE Europe, 28 maart 2014.
[16] ¨The giants who had no hearts in their bodies,¨ Greenpeace, 27 april 2015.
[17] ¨EU-beleid palmolie en biobrandstoffen – open brief maatschappelijke organisaties,¨ NGOs, milieuorganisaties, februari 2015.
[18] ¨Hoe het Europese biobrandstofbeleid grote schade aanricht¨ Follow the Money, 28 maart 2015.

Bronnen:
– ¨100% CSPO In Europe by 2020, our shared action plan,¨ RSPO 2015.
– ¨Hoe het Europese biobrandstofbeleid grote schade aanricht¨ Follow the Money, 28 maart 2015.
– ¨Bedrijven zetten laatste stappen richting 100% duurzame palmolie eind 2015,¨ MVO (ketenorganisatie voor oliën en vetten in Nederland), 30 maart 2015.
– ¨Stakeholders bijeen in Amsterdam voor realiseren duurzame palmolie,¨ Levensmiddelenkrant, 1 mei 2015.
– ¨Multinationals cannot prevent palm oil deforestation on their own,¨ Guardian, 13 mei 2015.
¨To make palm oil ‘sustainable’ local communities must be in charge (Forest Peoples Programme), The Ecologist, 14 mei 2015.

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=4806)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *