Nieuwe gedragscode franchisesector laat op zich wachten; AH-franchisers dagen Ahold ondertussen voor rechter

(19 november 2014) Verschillende retailers liggen op dit moment in de clinch met hun franchisenemers. Het parlement sprak verschillende keren over de aanhoudende problemen in de sector. Kamerleden drongen aan op wetgeving om de positie van franchisenemers te versterken. Maar minister Kamp wil dat de sector onderling afspraken maakt over een nieuwe (vrijwillige) gedragscode en geschillenbeslechting. Onderwijl slepen de franchisenemers van Albert Heijn binnenkort Ahold voor de rechter. Ze willen 200 miljoen te veel betaalde euros terug.

(door Rob Bleijerveld)

Franchisenemers – met name in de horeca en detailhandel – klagen al geruime tijd over problemen in hun relatie met de franchisegevers [1]. Die relatie is ongelijkwaardig en zij ervaren hun positie als zwak en kwetsbaar. Vertegenwoordigers van de franchisenemers trekken sinds een paar jaar aan de bel bij de politiek om dit duidelijk te maken. Ze willen dat er wetgeving komt die zorgt voor een balans in de machtsverhouding tussen franchisegevers en franchisenemers.

Het afgelopen jaar stond dit thema diverse keren op de agenda van de Tweede Kamer in de vorm van kamervragen, algemene overleggen, een rondetafel en moties. Steeds weer werd minister Kamp van Economische Zaken aangesproken op het nemen van afdoende maatregelen om de positie van de franchisenemers te versterken. Tot nu toe echter zonder concreet resultaat. De minister trapt voortdurend op de rem omdat hij van mening is dat een ondernemer nou eenmaal risiko neemt en omdat de sector de eigen problemen moet oplossen.

Een kort overzicht van de behandeling van franchising [2] in de Tweede Kamer in de afgelopen 12 maanden:

– 18 november 2013: Vragen van kamerleden Mei Li Vos en Recourt over misstanden in franchiseland en de mogelijke aanpassing van de franchiseovereenkomst. Antwoord op 17 december 2013 [3].
– 7 februari 2014: Vragen van kamerlid Mei Li Vos over knelpunten voor franchisenemers. Antwoord op 3 maart 2014 [4].
(Kort daarvoor was overigens de bom gebarsten bij de franchisers van Albert Heijn: zie [5])
– 25 februari 2014: Vragen van kamerlid Mei Li Vos over de uitzending ¨Woede in de winkelstraat¨. Antwoord op 19 maart 2014.
(Op 20 februari was er een Zembla-uitzending over hoe franchisers worden gemangeld bij Hema, Albert Heijn en Bakker Bart) [6].
– 25 maart 2014: Verzoek van de vaste kamercommissie voor Economische Zaken om kabinetsreacties op meerdere stukken op het gebied van franchiseondernemers. Antwoord op 14 mei 2014 [7].
– 21 mei 2014: Hoorzitting (rondetafelgesprek) inzake franchising [8]. Hier spraken de kamerleden met diverse vertegenwoordigers van franchisenemers en van franchisegevers.
– 25 juni 2014: VAO (soort voorbereidende vergadering voor een Algemeen Overleg) getiteld ¨Problemen van franchise-ondernemers¨ [9]. Tijdens dit VOA diende kamerlid Graus 3 moties in en de kamerleden Mei Li Vos en Gesthuizen samen 1 motie, bedoeld om de druk op Kamp op te voeren.
– 12 juni 2014: Algemeen Overleg van de vaste kamercommissie voor Economische Zaken (vcEZ) met minister Kamp [10].
– 20 oktober 2014: Antwoord van Kamp aan de vcEZ naar aanleiding van het AO van 12 juni [11].

Kamerleden: ¨Franchisenemers in grote problemen¨

De kamerleden schetsten diverse problemen waar franchisenemers mee te maken hebben.
Een paar genoemde voorbeelden (uit een lange lijst): franchisegevers die niet voldoen aan de zorgplicht waardoor franchisenemers onnodig failliet gaan; verplicht verhuren en terughuren van een pand na faillisement; knellende contracten; gedwongen afname van producten uit door franchisegever vastgestelde bestellijst, en deelname zonder overleg aan dure kortingsacties; beconcurreren van de eigen franchisers via boodschappenbezorgdienst en webwinkels; accountants die winkel(inboedel)s te laag of te hoog waarderen en verkeerde informatie doorgeven; het voorspiegelen van te rooskleurige opbrengstcijfers bij het aangaan van een nieuw franchisecontract [12]; te korte periode (1 jaar) waarin franchisenemer zijn contract mag laten herzien; eventuele rechtsgang is te kostbaar en is pas relevant na eventuele contractverbreking; huidige gedragscode (Europese erecode) is door franchisegevers opgesteld en is niet afdwingbaar bij een rechter; geschillenbeslechting is niet onafhankelijk want ondergebracht bij een franchisegevers-organisatie; eisen mbt. hoge rentevergoedingen over achterstanden en hoge investeringen; verplichting om de winkel regelmatig te upgraden.

Minister: ¨Oplossing door zelfregulering sector¨

Ondanks de beperktheid van het laatste onderzoek van EIM uit 2009 [13] wil Kamp geen nieuw nader onderzoek instellen naar wat er speelt in de sector. Hij denkt dat het ministerie van EZ voldoende inzicht heeft in de gang van zaken door deze EIM-rapportage, de jaarlijkse monitoring en de gesprekken die EZ voerde met VNO-NCW en MKB-Nederland. Volgens hem is de kans niet groot dat een nieuw onderzoek nieuw inzicht oplevert, want daar ¨waar honderdduizenden mensen met elkaar te maken hebben, kom je (natuurlijk) ieder probleem tegen dat zich kan voordoen¨. Hij erkende dat de relatie tussen franchisenemers en franchisegevers ongelijkwaardig is, maar daar weegt tegenop dat ¨er de laatste tijd meer organisaties van franchisenemers actief zijn, waarin franchisenemers gezamenlijk zorgen voor voldoende informatie-uitwisseling, gezamenlijk onderhandelen en ondersteuning in het geval van geschillen.¨

Evenmin wil hij nieuwe wetgeving instellen zoals sommige kamerleden staan [14]. Voor het oplossen van problemen met contracten en ongelijkwaardigheid zijn de bestaande bepalingen in het Burgerlijk Wetboek en de rechterlijke macht afdoende, vindt hij. Toch verwees hij nadrukkelijk naar het belang van flankerend beleid dat er aan komt als een wetsvoorstel van Gesthuizen/van Oosten over acquisitiefraude in de Eerste Kamer wordt goedgekeurd [15]. Verder acht hij een goede sectorale gedragscode en passende overheidsvoorlichting van belang voor beginnende franchisenemers. Voor die voorlichting zorgt de overheid via een update van de website Onderwijsplein.nl en ook is er een speciaal programma van de Kamer van Koophandel.

Kamp zet in op update gedragscode en geschillenbeslechting

Steeds weer benadrukte hij dat de organisaties van franchisegevers [16] en -nemers [17] zelf met oplossingen moeten komen. Hij zet in op ¨versterking van zelfregulering in combinatie met een aantal flankerende maatregelen¨ om de problematiek in de sector te verminderen. En hij verwacht van de sectororganisaties dat ze met een aangepaste gedragscode en een betere regeling voor geschillenbeslechting komen. Daartoe wil hij de partijen ¨alle ruimte bieden om de noodzakelijke vertrouwensbasis te kunnen ontwikkelen¨. Een ¨kleine schrijfwerkgroep” zal begin 2015 een tekst produceren voor de nieuwe franchisecode (ten behoeve van openbare consultatie) en een voorstel doen voor een effectieve vorm van geschillenbeslechting. Hij zal hiervan in het eerste kwartaal van 2015 verslag doen aan de Kamer.

Loze opmerking?

De woordvoerder van Kamp zou overigens op 21 oktober aan het AD [18] hebben gemeld dat Kamp wèl met wetgeving zal komen indien de sector nalatig is. Een stok achter de deur richting sector of slechts een symbolische toezegging richting de critici in de Kamer? Hoe dan ook, bevestiging hiervan is niet zwart-op-wit te vinden op de website van het ministerie of van de Tweede Kamer. Toch werd het bericht overgenomen door andere nieuwsmedia en door kamerlid Vos [19]. Vooralsnog is het niet ontkend door de minister…. Vos bevestigde overigens dat ze met een initiatiefnota zal komen zodra blijkt dat het sectoroverleg niets oplevert [20].

Kamerlid Graus bracht een week na de 21e oktober zijn drie moties ter stemming in de Kamer [21] als teken van afkeuring van de lijn die Kamp inzet. Ze werden afgekeurd.

Overleg in de franchisesector …

Minister Kamp had het over ¨intensief overleg¨ tussen de sectororganisaties. Volgens hem zouden er inmiddels ¨twee gespreksrondes en een tweetal grotere bijeenkomsten¨ zijn geweest en zou er een ¨helder beeld zijn van de door de sector gewenste oplossingsrichtingen¨.

Kamp gaf aan dat zijn gesprekspartners [22] een gedragscode willen waarin duidelijk en evenwichtig wordt vastgelegd hoe beide partijen zich moeten gedragen bij het aangaan van een franchiseovereenkomst en gedurende de looptijd. De nieuwe code moet duidelijkheid bieden over transparantie en informatieplichten, beëindigingstermijnen van de franchiseovereenkomst, e-commerce en concurrentiebedingen. Maar ook moet er iets worden vastgelegd over hoe om te gaan met het onroerend goed en met contractaanpassing gedurende de looptijd in geval van veranderende omstandigheden.

De sectorpartijen zouden ook een werkbare, snelle en kosteneffectieve vorm van geschillenbeslechting willen waarin de zoektocht naar een oplossing de onderlinge relatie niet verder beschadigt. Daar waar bemiddeling niet werkt, moet arbitrage door een onafhankelijke geschillencommissie uitkomst bieden (en een rechtsgang overbodig maken). Verder moet er een koppeling komen tussen gedragscode en franchiseovereenkomst om het normenkader van de code te kunnen laten beoordelen door een rechter of geschillencommissie.

Naast de versterking van zelfregulering is er volgens Kamp ook behoefte aan enkele flankerende overheidsmaatregelen op het gebied van voorlichting en fraudebestrijding.

… Of juiste toenemende onenigheid

Op 2 oktober kreeg minister Kamp de Nederlandse Franchise Gedragscode [23] aangeboden door twee organisaties die franchisenemers ondersteunen: het Vakcentrum [24] en FANed [25]. Zij baseerden hun code op de Europese Erecode Inzake Franchising die al sinds 1972 bestaat, en vulden deze aan met het eigen normenkader ¨Goede samenwerking franchisegevers-franchischenemers¨, met het Nederlandse hoofdstuk van de NFV (de koepel van franchisegeversorganisaties) en met enkele bepalingen afkomstig uit de jurisprudentie [26].

Ze vinden dat er hoe dan ook wetgeving nodig is ter ondersteuning van de code, ¨totdat er overeenstemming is over een gelijkwaardig en werkend alternatief¨. Zo moet naleving van de code wettelijk worden verplichtgesteld zodat zogenaamde free-riders, franchisegevers die niet aangesloten zijn bij de NFV, geen kans krijgen er onder uit te komen.

Geschillenbeslechting

Ook op het gebied van geschillenbeslechting moet er volgens Vakcentrum en FANed aanvullende wetgeving komen. Zo moet er een bindende adviesprocedure bij de kantonrechter komen op basis van art. 96 in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

NFV

Vakcentrum en FANed vinden dat ze een ¨zeer evenwichtige¨ code hebben aangeleverd¨ en dat die ¨een goede basis vormt voor een gezamenlijk gesprek¨. De tegenpartij, de koepel van franchisegeversorganisaties, de NFV, was echter niet te spreken over het eenzijdig wijzigen van de ¨Erecode¨ van de Europese Franchise Federatie en wilde er inhoudelijk niet op in gaan. De NFV liet weten de aanpak van Kamp te accepteren en uit te gaan van onderhandelingen met ¨een representatieve vertegenwoordiging vanuit de verschillende sectoren van franchisenemers¨ om te komen tot draagvlakversteviging en het ontwerpen van inhoud [27].

Op 19 november wees algemeen directeur van de NFV, Romana Engeman, er op dat de problematiek in de verschillende sectoren uiteenloopt en dat de NFV daarom ¨een brede toepassingsmogelijkheid van algemeen geldende bepalingen van groot belang¨ acht. Ze is verder van mening dat de Europese Erecode inzake Franchising door diverse updates nog steeds goed toepasbaar is. De NFV wil graag vasthouden aan de verbinding met deze Europese Code vanwege de internationale Europese toepasbaarheid en uitwisseling en ook vanwege de noodzakelijke afstemming met de Brusselse regelgeving. Een Nederlandse Code zal volgens haar bij voorkeur moeten samenvallen met die Europese Code of daarvan een extensie zijn [28].

¨Europees actieplan¨

Vakcentrum en FANed voelden zich kort daarna gesteund door uitspraken van de nieuwe Europese Commissaris voor Industrie, Interne Markt, MKB & Ondernemerschap, Elzbieta Bienkowska [29].
Tijdens een hoorzitting in het Europese Parlement confronteerde Europarlementariër de Jong (SP) de beoogde Eurocommissaris met de problemen waar zelfstandig ondernemers binnen franchising tegenaan lopen. Daarop zei ze toe een actieplan op te zullen stellen met speciale aandacht voor franchising en de problemen van franchisenemers.

Bank: ¨Succes door krachtenbundeling¨

Op 30 oktober bracht Economisch Bureau van de ING het rapport ‘Krachtenbundeling franchisenemers sleutel tot succes’ [30] uit, waarin onder meer wordt geconcludeerd dat de afzetontwikkeling van de belangrijkste franchisesectoren ver achter ligt op het niveau van de economie als geheel. Veel franchisenemers vragen zich volgens de bank steeds vaker af of de marges binnen de organisatie wel eerlijk worden verdeeld. Ook wordt geconstateerd dat er interne discussies ontstaan over de manier waarop de franchiseorganisatie omgaat met grote strategiewijzigingen, zoals over een verdienmodel met e-commerce.

Volgens het rapport functioneren franchiseconstructies het beste wanneer er sprake is van een ¨constructieve samenwerking, die over en weer stimulerend werkt¨. Belangrijk daarvoor is dat zowel franchisenemers en -gevers baat hebben bij die samenwerking en ook op tijd hun contracten kunnen opzeggen wanneer de voordelen niet meer opwegen tegen de nadelen.

Samenwerking Jumbo …

Een voorbeeld van goede samenwerking tussen franchisenemers en -gevers in de detailhandel is die bij Jumbo [31]. De Jumbo-franchisers stemden begin november in met een voorstel van de Jumbo Groep Holding over de invulling van het online aanbod. Jumbo wil online flink gaan uitbreiden door het openen van veel nieuwe afhaalpunten voor bestellingen. Er is nu een akkoord over de verdeling van de onlineomzet, de afhaalpunten bij franchisers en de zekerheden rond mogelijke kannibalisatie van de winkels door de onlineverkoop. De ondernemers lijken er vertrouwen in te hebben dat ze er niet op achteruit zullen gaan.

Vorig jaar gingen de zelfstandige ondernemers bij Jumbo al akkoord met een nieuw conditiestelsel voor de franchiseformule, een “toonbeeld van transparantie” volgens de voorzitter van de Ondernemers Vereniging Jumbo (OVJ). Alle inkomsten worden in de Integrale Keten Marge gestopt en daarna volgens een bepaalde sleutel verdeeld, zonder dat er sprake is van speciale promotiepotjes of bijzondere betalingstermijnen.
Ook bij de Spar is men bezig om het huidige conditiestelsel te moderniseren.

… maar conflicten bij Ahold

Bij Albert Heijn is de onderlinge verhouding zeer grimmig. Op 29 oktober besloten de leden van de Vereniging van Franchisenemers van Albert Heijn (VAHFR) [32] unaniem om een rechtszaak aan te spannen tegen Albert Heijn Franchise BV. Ze zijn het praten met het bedrijf zat en willen nu hun gelijk via de rechter afdwingen. Ze willen een groot geldbedrag terug van hun franchisegever dat ze tussen 2008 en 2012 teveel zouden hebben betaald

Al geruime tijd wordt er geruzied over de kosten die AH in rekening brengt bij de lokale ondernemers. De ondernemers vinden dat het grootwinkelbedrijf hen meer laat betalen voor voorraadkosten dan is afgesproken. Eind vorig jaar escaleerde het conflict toen ze weigerden om 15 procent van de goederenfactuur over week 51 te betalen [5]. AH dreigde daarop met het opleggen van een boete van 14000 euro, het staken van leveringen en het opzeggen van het franchisecontract [33].

Eis van 200 miljoen

Na lang soebatten ging Ahold akkoord met een onderzoek door VAHFR-accountants naar de financiële stromen tussen AH en de franchisers. Het resultaat volgens de VAHFR: AH moet de franchisers ongeveer 200 miljoen euro terugbetalen.

Ahold betwist echter de interpretatie van de VAHFR over de lange termijnafspraken die zijn gemaakt over de voorraadkosten en de verdeling van de opbrengsten daarvan. De claim 200 miljoen euro zou elke grondslag missen en bovendien zouden claims over 2008 en 2009 al zijn afgehandeld. Volgens Ahold gaat het om een veel lager bedrag dat terugbetaald moeten worden. Het concern heeft in zijn begroting een reservering opgenomen van slechts 17 miljoen euro [34].

Nadat de beslissing over de rechtsgang door de pers was opgepikt, probeerden Ahold-voorzitter Dick Boer en algemeen directeur van Albert Heijn Sander van der Laan een wig te drijven tussen de franchisenemers en hun verenigingsbestuur [35].

E-commerce

Een ander conflictpunt dat ook op 29 oktober ter sprake kwam, is het e-commerce-beleid van AH. De lokale ondernemers zeggen hiervan schade te ondervinden en houden de franchisegever daarvoor aansprakelijk. Dat raakt vooral de voormalige C-1000-franchisers die over zijn genomen van Jumbo [36].
Ahold heeft ondertussen bekend gemaakt dat het zijn online bestel- en bezorgdienst sterk gaat uitbreiden in Nederland en België [37].

Nieuw contract

Van der Laan deed onlangs een voorstel voor een nieuwe franchiseovereenkomst, een ´totaalpakket´ waarmee AH tegemoet zou komen aan de franchisers [38]. Volgens VAHFR-voorzitter van Uchelen wil Ahold echter niet eerst met de franchisers onderhandelen over de inhoud van zo´n nieuwe overeenkomst. Die overeenkomst staat overigens geheel los van de claim van 200 miljoen, aldus van Uchelen.

Van der Laan vindt het tijd voor een nieuwe overeenkomst vanwege -enerzijds – de verhoudingen die onder druk zijn gekomen door de geringe omzetgroei [39] op de markt en – anderzijds – door de aspiraties van het bedrijf om meer in te zetten op e-comerce. Ten tijde van het afsluiten van de huidige franchisecontracten bestond e-commerce nog niet. Van der Laan: ¨E-commerce biedt ook kansen voor onze zelfstandige ondernemers, maar we moeten wel nieuwe afspraken maken.¨

Hij denkt overigens niet dat de online-activiteiten de winkelverkoop in de wielen zal rijden (¨Het is niet clicks tegen bricks. Het is clicks én bricks¨). In elk geval is het bedrijf niet van plan om de onlineplannen uit te stellen in afwachting van een deal met de boze franchisers.

Nieuwe marktontwikkelingen?

Volgens de Rabobank moet de detailhandelbranche zich gaan aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen. De bank voorziet drie ¨bewegingen¨, waarvan de eerste een beweging is van ´centraal naar lokaal´, de tweede van ´kanalen naar grenzeloos´ (lees: oa. winkels én online) en de derde van ´massa-aanbod naar maatwerk´. Franchisers doen er volgens de bank goed aan om de manier van samenwerken te moderniseren, en in te zetten op ´hard franchise´ (in plaats van ´soft franchise´) omdat er zo sneller veranderingen zijn door te voeren [40].

Cijfers:
Aantal Nederlandse vestigingen (filiaal – zelfstandig (=franchise))
(bron: Nationale Franchisegids, oktober 2014)
Albert Heijn (*): 2012 (616 – 219);  2013 (629 – 227);  2014 (620 – 260)
C-1000:              2012 ( 34 – 351);  2013 ( 28 – 261);   2014 ( 28 – 158)
Jumbo:                2012 (110 – 110);  2013 (160 – 130);  2014 (166 – 323)
(*) inclusief Etos en Gall & Gall

Meer lezen:
– ¨Franchising – Waarom het eigenlijk best een goed idee is om van de franchiseovereenkomst een benoemde overeenkomst te maken,¨ J-W Kolenbrander, Nederlands Juristenblad, 8 november 2013.
– ¨Franchising en de ruimte voor zelfstandig ondernemerschap,¨ rapport Vakcentrum, 28 januari 2014.

– ¨Reactie op artikel Kolenbrander in NJB van 8 november 2013 (door J. Burger) en naschrift (door J.H. Kolenbrander),¨ Nederlands Juristenblad, 7 maart 2014.
– ¨Houben, Sterk, Devilee – Codificatie of zelfregulering in de franchisesector,¨ Ludwig van Dam, 9 oktober 2014.
– ¨Krachtenbundeling franchisenemers, sleutel tot succes,¨ ING Economisch Bureau, 27 oktober 2014.
– ¨Krachtenbundeling franchisenemers sleutel tot succes,¨ ING Economisch Bureau, 30 oktober 2014.
– ¨ Winkelierspanel is bieroorlog nu al spuugzat,¨  Distrifood , 15 november 2014 (bron: KB).

Noten:
[1] Zie bijvoorbeeld de beknopte beschrijving van NRC Q over 6 recente voorbeelden van problematische Nederlandse franchiseformules (Albert Heijn; Hema; Bakker Bart; DA; Op=Op Voordeelshop; en Top 1 Toys) in ¨Franchisen? Doe maar niet, denken Albert Heijn en vijf andere bedrijven nu
NRC Q, 17 november 2014.
[2] Franchisenemer: zelfstandig ondernemer die volgens contract in een bepaald gebied de franchiseformule, de handelsnaam en het merk van iemand anders gebruikt voor zijn eigen zaak. Franchising komt vooral voor bij de detailhandel (oa. supermarkten en non-food) en de horeca, maar ook bijvoorbeeld bij makelaardij, verzekeringswezen, administratiekantoren en uitzendbureaus. Voor een paar mooie grafieken, zie: ¨Ze worden uitgeknepen door Albert Heijn & Co., vinden ze,¨ * NRC Q, 12 juni  2014. Over de problemen bij de HEMA, zie: ¨Hoe de HEMA worstelt; Het gaat niet goed met de winkelketen. De concurrentie is moordend, er is ruzie met franchisenemers en leveranciers, en het rommelt in de top,¨ Elsevier (p 46-50), 22 november 2014
Theoretisch hebben zowel franchisegever en franchisenemer baat bij deze opzet (de eerste krijgt betaald voor gebruik van formule/handelsnaam/merk en draagt minder risico; de tweede maakt gebruik van bekendheid en waardering van formule/handelsnaam/merk en van de ondersteuning door de franchisegever). De franchiserelatie wordt gekenmerkt door wederzijdse afhankelijkheid (franchisegever verwacht bepaalde inzet en prestatie van zijn franchisenemers; franchisenemers verwachten passende ondersteuning van hun franchisegever). Volgens EZ zijn er in Nederland zo´n 750 formules en 30.000 franchisevestigingen met een omzet van 31 miljard euro en 280.000 medewerkers. EZ: ¨Franchisevestigingen hebben vaak een hogere omzet en groei dan vergelijkbare mkb-ondernemingen en zijn beter bestand tegen omzetdalingen als gevolg van de crisis¨.
[3] Zie hier.
[4] Zie hier.
[5] ¨Betaalstaking AH-franchisers doorbeekt impasse van onmacht, slepende onderhandelingen en gebrekkige wetgeving, ¨ Supermacht, 28 januari 2014.
[6] Zie hier. Zie ook: ¨20 febr, tv: Zembla over gemangelde franchisenemers bij grootwinkel- en supermarktketens,¨ Supermacht, 19 februari 2014.
[7] Zie hier.
[8] Rondetafelgesprek inzake Franchising.
Voor een lijst van sprekers, zie hier.
Zie ook ¨Verslag hoorzitting Tweede Kamer inzake franchising,¨ Franchise Plus, 22 mei 2014.
[9] Zie hier. En: ¨Vier moties over franchise ingediend in Tweede Kamer,¨ Franchisenemer, 26 juni 2014. Zie ook: ¨Minister Kamp voelt druk franchisewetgeving oplopen,¨ FANed, 25 juni 2014.
[10] Agenda: ¨Problemen van franchise-ondernemers,¨ Tweede Kamer, 13 juni 2014>. Verslag: ¨Verslag AO EZ 12 juni 2014- Zelfstandig ondernemerschap- ´over problemen van franchise-ondernemers´ (31311 Nr. 134),¨ Tweede Kamer, 14 augustus 2014.
[11] ¨Aanpak problematiek franchisesector,¨ Minister Kamp aan Tweede Kamer, 20 oktober 2014.
[12] Zie onder meer: ¨Column Ludwig & van Dam: Kan uitsluiting van dwaling bij prognoses de franchisegever baten?,¨ Nationale Franchise Gids, 18 november 2014.
[13] Onderzoek door EIM/Panteia naar de oorzaken van het falen van franchiseketens en de gevolgen daarvan voor franchisenemers (2009). Een samenvatting is hier te vinden: ¨Een formule kan commercieel succesvol zijn, terwijl de franchisenemers geen winst maken,¨ Stichting Franchise Keurmerk, 28 april 2010.
[14] Zo werd voorgesteld om net als in België een wet aan te nemen die aspirant-franchisenemers in de precontractuele fase zou beschermen tegen onjuiste en/of onvolledige informatievoorziening door de franchisegever. Een ander voorbeeld is het opnemen van een ´eigen´ regeling in het Burgerlijk Wetboek zodat een franchiseovereenkomst in het vervolg de status van ¨benoemde overeenkomst¨ heeft.
[15] Zie hier. Zij willen dat ¨het weglaten of verborgen houden van essentiële informatie bij het aangaan van een transactie¨ als ¨onrechtmatig handelen¨ wordt opgenomen in Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, en dat ¨de verstrekker van informatie zelf moet aantonen dat deze niet misleidend kan zijn geweest¨ (omdraaiing bewijslast).
[16] De Nederlandse Franchise Vereniging (NFV), de ¨overkoepelende belangenorganisatie voor franchisegevers in Nederland¨. Ledenlijst.
[17] Het gaat om de Franchise Alliantie Nederland (FANed) die nauw samenwerkt met het Vakcentrum Levensmiddelen, de ¨branchorganisatie voor de zelfstandige levensmiddelendetaillist¨. Zie ook: ¨Franchisenemers bundelen krachten in FANed,¨ FaNed, 2 juni 2014.
Verder is er de ¨onafhankelijke¨ Belangen Vereniging Franchisenemers Nederland (BVFN). Zie ook.
[18] ¨´Laatste kans franchiseketens om misstanden op te lossen´,¨ AD, 21 oktober 2014.
[19] ¨´Laatste kans franchiseketens om misstanden op te lossen´,¨ Tweet Vos, 21 oktober 2014.
[20] ¨Franchisenemers vragen betere wetgeving,¨ Retail Detail, 9 mei 2014.
[21] Zie: ¨Vier moties over franchise ingediend in Tweede Kamer,¨ Franchise Plus, 26 juni 2014, ¨Aangehouden moties ingediend bij het VAO Problemen van franchise-ondernemers,¨ Tweede Kamer, 28 oktober 2014 en ¨Moties over franchising door Tweede Kamer verworpen,¨ Franchise Plus, 5 november 2014.
[22] Zie bijvoorbeeld: ¨Belangen Vereniging Franchisenemers Nederland (BVFN) voert nader overleg met de Minister, ¨ LudwigvanDam, 22 april 2014.
[23] Zie hier.
[24] Vakcentrum (Levensmiddelen), brancheorganisatie van de zelfstandige levensmiddelendetaillist.
[25] Franchisenemers Alliantie Nederland (FANed).
[26] ¨Vakcentrum en FANed presenteren nieuwe franchise gedragscode,¨ FANed, 2 oktober 2014.
[27] Zie brief NFV aan Kamp dd. 6 oktober 2014: ¨Eenzijdig door Vakcentrum opgestelde gedragscode franchise¨.
[28] Zie: ¨Romana Engeman: Een Nederlandse Franchise Code voor en ook door alle sectoren?,¨ Franchise Plus, 19 november 2014.
[29] ¨Eurocommissaris belooft actieplan voor franchising,¨ Retail News, 7 oktober 2014.
[30] ¨Krachtenbundeling franchisenemers sleutel tot succes
ING Economisch Bureau, 30 oktober 2014. Zie ook ¨Franchisebranche presteert duidelijk minder dan de economie als geheel,¨ Franchise Plus, 30 oktober 2014 en ¨Krachtenbundeling franchising sleutel tot succes,¨ Vakcentrum, 30 oktober 2014.
[31] ¨Jumbo heeft akkoord met ondernemers over online,¨ Retail Detail, 7 november 2014.
[32] VAHFR.
[33] Zie onder meer: ¨Franchisers dagen AH voor rechter,¨ Distrifood, 3 november 2014, ¨Franchisers: Albert Heijn schendt afspraken,¨ Z24, 14 november 2014, ¨Ahold-ceo Dick Boer: `AH-franchisenemers laten zich opjutten door hun adviseurs’,¨ Financieele Dagblad, 14 november 2014 en ¨Zaandam dreigt AH-franchisers met boete,¨ Levensmiddelenkrant, 30 januari 2014.
[34] ¨AH reserveert €17 miljoen voor claim,¨ Distrifood, 13 november 2014 en ¨AH wil zelf met ondernemers praten,¨ Distrifood, 11 november 2014.
[35] ¨Ahold-ceo Dick Boer: `AH-franchisenemers laten zich opjutten door hun adviseurs´,¨ Financieele Dagblad, 14 november 2014 en ¨AH wil zelf met ondernemers praten,¨ Distrifood, 11 november 2014.
[36] Zie onder meer: ¨Franchisenemers C1000 eisen inzage deal,¨ Nationale Franchise Gids, 26 augustus 2014, ¨AH en Jumbo winnen zaak van C1000-ondernemers,¨ Nationale Franchise Gids, 24 september 2014, en ¨C1000-ondernemers gecompenseerd,¨ Nationale Franchise Gids, 14 oktober 2014.
De verschillen tussen de AH-franchisers zijn overigens groot. De meesten hebben slechts 1 winkel. Maar er zijn er een paar die er meer hebben. Eentje heeft er zelfs 16 stuks. Die is dan ook multimiljonair en is – net als een handvol andere AH-franchisers – opgenomen in Quote 500, de lijst van rijkste Nederlanders. Bron: ¨AH-ondernemers stralen in Quote 500; Oud-supermarktmanager hardste stijger in lijst der rijken ,¨ Distrifood , 15 november 2014 (bron: KB).
[37] ¨Albert Heijn gaat nu gas geven online: alle ondernemers krijgen een Pick Up Point,¨ Uw Supermarkt, 18 november 2014.
[38] ¨´Ik wil ons voorstel graag zelf aan franchisers uitleggen´; Sander van der Laan reageert op conflict met ondernemers,¨ Distrifood, 8 november 2014 (bron: KB).
[39] ¨Identieke omzet AH blijft dalen,¨ Distrifood, 13 november 2014.
[40] ¨Rabobank optimistisch, maar eist wel meer zekerheden,¨ De Gelderlander  (p. 9), 15 november 2014. Bij hard-franchising zijn de gemaakte afspraken duidelijk omschreven en heel gedetailleerd. Ze liggen vast in de franchiseovereenkomst en worden gedetailleerd uitgewerkt in het franchisehandboek.

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=4300)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *