Brief NESRI in FD weerlegt Ahold´s bezwaren tegen Fair Food Program van het CIW

(30 mei 2014) Vandaag weerlegde Peter Sabonis van het National Economic and Social Rights Initiative in het Financieele Dagblad de bezwaren van Ahold tegen het Fair Food Program (FFP)van de Coalition of Immokalee Workers. Het FFP is een audit- en monitoringsysteem voor tomatentelers in Florida die leveren aan grote afnemers zoals Ahold VS. Het garandeert een goed loon en goede en veilige arbeidsomstandigheden voor de landarbeiders en geeft hen een stem om hun situatie te verbeteren. Ahold VS is een van de weinige supermarktketens die weigert om de bijbehorende gedragscode te tekenen… Hieronder is de brief te lezen (Ned, Eng.).

 

* Brief Peter Sabonis in het Financieele Dagblad van 30 mei 2014 (overgenomen met toestemming van FD):

¨Fair plukken vereist ook actie bovenin de keten
(http://fd.nl/Print/krant/Pagina/Opinie___dialoog/821922-1405/fair-plukken-vereist-ook-actie-boven-in-de-keten_bron_fd_krant)

In reactie op protesten van de Amerikaanse tomatenplukkersvereniging Coalition of Immokalee Workers (FD 17 april) beweert Ahold nu dat al zijn leveranciers deelnemen aan het Fair Food-programma (FFP). Ahold mist het belangrijkste punt. Het FFP gaat niet alleen uit van telers die werken volgens bepaalde standaards, het gaat er vooral om dat grote retailers in de keten hun macht gebruiken opdat leveranciers en arbeiders willen en kunnen bijdragen aan het robuust maken van een gedragscode-handhavingssysteem door een onafhankelijke partij.

Fair Food Standards Council (FFSC) onderzoekt de klachten van arbeiders en lost die samen met arbeiders en telers op. Het doel is niet het verwijderen van slechte leveranciers uit het programma, maar hen omvormen tot leveranciers die de mensenrechten in acht nemen. De macht van de retailers motiveert de leveranciers tot deelname. En echte sociale verantwoordelijkheid komt neer op moeilijk, dagelijks en lokaal werk.

Het is voor grote retailers eenvoudigweg onmogelijk om zelf toezicht te houden op al zijn leveranciers. Voor het FFP doet de FFSC dit; een centrale signalerende rol van de arbeiders gecombineerd met een onafhankelijke, capabele en ingewijde toezichthouder en de dreiging van marktsancties, gericht op het accountable maken van de naleving van de arbeidersrechten. Een klokkenluidersregeling beschermt klagende arbeiders.

Het is vooral de armoede en niet het gebrek aan gedragscodes die arbeiders doet schikken in mensenrechtenschendingen. Voor arbeiders die van de hand in de tand leven en vaak een gezin moeten voeden betekent klagen over arbeidsdwang, onbetaalde lonen of seksueel geweld economische en familiaire zelfmoord.

Daarom vereist deelnemen aan het FFP een arbeidersbonus ($ 0,01 voor elke geplukte pond tomaten). Door dit af te doen als loononderhandelingen op leveranciersniveau gaat Ahold voorbij aan de onlosmakelijke verwevenheid van arbeiderslonen en codenaleving, en aan de noodzaak van voldoende toegeruste werknemers onderin de keten om de ethische doelstellingen van retailers bovenin te behalen.¨

Peter Sabonis is advocaat bij het National Economic & Social Rights Initiative (VS).


* (Engelstalige origineel)
¨Fair picking requires action in toplayer of chain

In reaction to the protests of the American tomato pickers association Coalition of Immokalee Workers (FD 17 april) Ahold now claims that all of its suppliers participate in the Fair Food Program (FFP). Ahold misses the most important point. The FFP is not simply about suppliers that work according to certain standards, above all it is about large retailers in the supply chain using their power to ensure that suppliers and workers have the self-interest and power to make a third-party code enforcement system robust.

The Fair Food Standards Council (FFSC) investigates complaints of workers and solves these in cooperation with workers and growers. The aim is not to expell bad providers from the program but to reform them into providers that do respect human rights. The power of the retailers motivates the providers to participate. And real social responsibility comes down to difficult, daily and local work/efforts.

It is simply impossible for large retailers to self-monitor all its suppliers. For the FPP the FFSC performs this (task); a central signaling role for the workers combined with an independent, capable and indigenous monitor and the threat of market sanctions, directed at making the respect for workers rights accountable. A whistleblowers arrangement protects complaining workers.

It is mainly the poverty and not the lack of codes of conducts that make workers accept human rights abuses. For workers who live hand to mouth and who often have a family to feed, complaining about forced labour, unpaid wages sexual violence means economic and familial suicide.

This is why participating in the FFP demands a worker premium ($ 0,01 for each pound of tomatoes picked). By playing this down as supplier wage negotiations at the providers level Ahold fails to recognize the intertwinedness of worker wages and code compliance. and the need for empowered workers at the bottom of the supply chain to enforce the ethical objectives of retailers at the top.¨

Peter Sabonis is a lawyer at the National Economic & Social Rights Initiative (US)


* Voor achtergrondinformatie:

– Twee eerdere aangeboden opiniestukken (¨Ahold’s Reliance On US Law Shortchanges Workers’ Human Rights¨ en ¨Opinion piece for fd.nl¨) die wegens lengte of om andere redenen werden geweigerd door het FD.
– Een verslag van de Coalition of Immokalee Workers over het bezoek van een delegatie aan de aandeelhoudersvergadering van Ahold op 16 april 2014: ¨Royal Ahold executives sidestep the call for Fair Food — again!¨, CIW, 3 mei 2014.
– Overzicht van documenten en weergave kritische inbreng tijdens de Ahold-aandeelhoudersvergadering van 16 april 2014 en verslag van de picketline die daar werd gehouden als protest tegen de weigering van Ahold om het FFP te tekenen: ¨Verslag Ahold jaarvergadering 2014 mbt Fair Food Program (CIW), Supermacht, 17 april 2014(Updates).
– web-verwijzing naar Supermacht-artikelen over de campagne van de tomatenplukkers uit Florida mbt Ahold en het FFP, en over de ondersteunende acties in Nederland in de afgelopen jaren.

Zie ook de facebookpagina ¨Campaign for Ahold, Inc. to join the Fair Food Program¨.

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=3897)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.