Oproep: steun de staking van ‘illegale’ landarbeiders in Zuid-Spanje

Image

(vertaald/bewerkt door Rob
Bleijerveld)

Met ondersteuning van de Spaanse Bond
voor ArbeidsMigranten [1] zijn meer dan honderd 'illegale'
landarbeiders in Zuid-Spanje voor onbepaalde tijd in staking gegaan.
Deze seizoensarbeiders eisen verbetering van hun levensomstandigheden
en legalisering [2].


Hieronder vind je drie teksten:
* Spanje: "Papierlozen" in
staking
*
Perscommunique: Staking van onbepaalde duur door seizoensarbeiders
zonder papieren

*
Perscommunique van het initiatief "Queda la Palabra" over
deze staking


Image

1. Spanje:
"Papierlozen" in staking

Op 4 februari begonnen 50
seizoensarbeiders aan deze staking. Na een week sloten zich meer dan
50 anderen aan. De stakers zijn allemaal lid van de Sindicato Obrero
Inmigrante. Vijfenveertig van hen komen uit de Andalusische stad
Jaén, het centrum van de olijvenoogst, waar ze zich al twee
jaar verzetten tegen mensonwaardige behandeling en tegen
faschistische aanvallen [3]. Hun eisen zijn opgenomen in een
persverklaring van 4 februari (zie hieronder) die via telefoon en
internet overal in Spanje is doorgegeven aan andere "Sin
Papeles" (ongedocumenteerden) opdat ze samen aktie kunnen
voeren.

De stakers benadrukken dat hun protest
geweldloos van aard is en dat ze een nijpend gebrek aan geld hebben.
Het karige loon van seizoendsarbeiders gaat op aan de kosten van het
levensonderhoud. Wie desondanks in staat is een beetje geld over te
houden, maakt dat over naar de familie in het land van herkomst.

De stakers hopen dat hun aktie
bijdraagt aan verandering van het migratiebeleid en aan betere
verhoudingen met de werkgevers: "De situatie in de landen waar
we vandaan komen is slecht en het is erg zwaar voor ons om vanuit
Spanje onze familie te ondersteunen en gelijktijdig hier te
overleven. Velen van ons zijn al langer dan twee jaar in dit land en
toch is het niet gelukt om verblijfspapieren en rechten te
verkrijgen. Mensen vergissen zich als ze beweren dat wij de banen van
Spanjaarden wegnemen of dat we problemen veroorzaken. Wij willen
slechts als mens worden behandeld en een menswaardig bestaan kunnen
leiden. Het is niet onze schuld dat we op straat moeten slapen;
niemand wil ons woonruimte verhuren of een geschikt onderkomen ter
beschikking stellen omdat men ons vanwege onze afkomst of huidskleur
discrimineert."

Ze wijzen erop dat direkte, lokale
steun bij deze staking het belangrijkste is voor hen. Ze willen graag
samen met solidaire mensen ter plekke de misstanden documenteren en
veranderen. Voor financiële hulp is door hen en solidaire
Spanjaarden een fonds ingesteld, zodat de staking voor onbepaalde
tijd kan worden volgehouden.

Het bankrekeningsnummer is:
3067-0122-61-2154827816 (bij de Caja Rural de Jaén, España)

[4].

Het geld is bedoeld voor het kopen van
voedsel, dekens en medicijnen, maar ook om zaken (als flyers en
affiches) te kunnen betalen die nodig zijn om met het staken door te
kunnen gaan. Wat overblijft wordt onder de stakers verdeeld en is
bedoeld om hun families te ondersteunen. "We willen dat de
besteding van het geld transparent is. Daarom zullen we regelmatig
over inkomsten en uitgaven berichten," aldus de stakers.

De staking door de seizoensarbeiders
uit Jaén en andere Spaanse regio's met monoculturen van fruit
en groenten voor de exportmarkt, is ook gericht op de verandering van
het Europese beleid over migranten en asielzoekers. "Migranten
zonder vereniging of bond kunnen aan het SOI om dokumenten vragen om
daarmee hun deelname aan de staking te bewijzen [5]. Het actieve
lidmaatschap van een Spaanse bond maakt deportatie van "Papierlozen"
onmogelijk. Wel wordt aangeraden om eerst contact met het SOI op te
nemen voor een routebeschrijving en om repressie door de overheid te
voorkomen."

"We rekenen op jullie/uw
ondersteuning en bedanken bij deze voor de omvangrijke steun die we
al kregen vanuit verschillende landen. We kunnen niet allen op dit
moment persoonlijk antwoorden."

                         "ALLEN
VOOR EEN en EEN VOOR ALLEN !"


Ondertekend namens het Sindicato
Obrero Inmigrante (SOI) door:

Guillermo Ramírez
Abdelati Regani
Serigne Modou en
Hibrahima Sakho.


 

* Inmiddels zijn er in Jaén 1500
handtekeningen opgehaald ter ondersteuning van de staking.
* Op 23 februari wordt in Spanje
landelijke gedemonstreerd met als motto "Wij hebben het recht om
rechten te hebben" [6] Een (Spaanstalig) interview met de
coördinator van de Federatie van de Associatie van Migranten en
Vluchtelingen, Víctor Sáez, is te vinden op
http://www.fferine.org/
Meer over de demonstratie:
http://www.fferine.org/agenda-estatal-23-febrero.html
En over een twaalf-punten manifest [6]:
http://www.fferine.org/redi/doce_medidas_urgentes.php


Bron:
– "Spanien: 'Papierlose' im
Streik," 12 februari 2008
(http://de.indymedia.org/2008/02/207784.shtml)

Noten:

[1]
Sindicato Obrero Inmigrante (SOI), gevestigd in de Zuidspaanse stad
Jaén. Jaén ligt in de provincie Jaén, die op
zijn beurt deel uitmaakt van de autonome regio Andalucía.
[2] Ze worden ook wel de "Sin
Papeles" (ongedocumenteerden) genoemd en hebben geen geldige
verblijfs- en arbeidsvergunning.
[3] Zie "Spanische Oliven und
Faschismus," 11 januari 2008
(http://de.indymedia.org/2008/01/204739.shtml)
en "Spanien: Hungerstreik gegen Rassismus," 20 januari 2008
(http://de.indymedia.org/2008/01/205622.shtml).
[4] Ik heb navraag gedaan over een
eventuele Nederlandse bank-of girorekening die gebruikt kan worden
voor het overmaken van geldelijke steun [RB]. Binnenkort hopelijk
meer hierover.
[5] Het adres van het SOI is: Sindicato
Obrero Inmigrante (SOI), C/ Millán de Priego 35-bajo, 23004
Jaén, España (mail: sindicato [dot] soi [at] gmail [dot] com).
Contactpersonen: Guillermo Ramírez +34 678 406 602 (Columbia),
Abdelati Regani +34 625 918 052 (Marokko) en Serigne Modou en
Hibrahima Sakho +34 697 801 604 (Senegal).
[6] Het manifest omvat 12 urgente
maatregelen nodig om migranten waardigheid te verschaffen. De twaalf
zijn onderverdeeld in drie hoofdgroepen: 'onmiddelijke regularisering
en garantie op verblijfsvergunning en een gezinsleven', 'stopzetting
van machtsmisbruik door politie en van discriminatie' en 'volledige
rechtsgelijkheid'. Ondertekenen van dit manifest kan op: http://www.fferine.org/redi/formulario_adhesiones_doce_medidas.php
(NB. Nederland = Países Bajos).

 

2. Perscommunique: Staking van
onbepaalde duur door seizoensarbeiders zonder papieren

Communique van de
bond van migrantenarbeiders (SOI)
Jaén, 04
Februar 2008

Kameraden: vandaag, 4 februari zijn 33
seizoensarbeiders en -arbeidsters zonder papieren ("Sin
Papeles") – aangesloten bij de Bond van ArbeidsMigranten (SOI) –
begonnen aan een staking van onbepaalde duur. Aan het eind van de dag
hadden zich al 21 anderen bij hen aangesloten. Gelijktijdig met deze
staking heeft onze kameraad Jesús Hidalgo wederom zijn
hongerstaking voortgezet voor migrantenrechten bij de olijvenoogst in
Jaen.

Met onze staking van onbepaalde
duur willen we de rechten opeisen die gelden voor alle andere mensen.
We willen dat:

– er in de binnenstad van Jaén
menswaardige onderkomens worden ingericht en dat de bestaande
onderkomens in de provincie Jaén worden aangepast;

– het aantal plaatsen en onderkomens in
de provincie Jaén wordt uitgebreid. Op dit moment zijn er
slechts 20 onderkomens beschikbaar in de 98 gemeenten in deze
provincie en dit aantal moet worden verhoogd tot 3000;

– dat de ondernemers per decreet de
plicht krijgen om de door hen gecontracteerde arbeiders woonruimte
ter beschikking te stellen, omdat de meerderheid van de
seizoensarbeiders geen geld heeft om te huren;

– de ongedocumenteerde
seizoensarbeiders in deze provincie een vergunning wordt verleend die
hen voor bepaalde tijd in staat stelt om werk te zoeken en snel een
contract te verkrijgen bij de werkgevers die hen nodig hebben, zodat
ze niet 'illegaal' hoeven te blijven;

– de quota-regelingen worden afgeschaft
zodat al jarenlang van oogst tot oogst rondreizende,
ongedocumenteerde migrantenarbeiders de mogelijkheid krijgen zich te
legaliseren. Negentig procent van de seizoensarbeiders in de huidige
olijvenoogst is illegaal.

Algemeen respect voor de situatie
van de "Sin Papeles"

1. De arbeidsmigranten willen
respektvol worden behandeld door de ondernemers;

2. We eisen het recht op een normale
woning op zoals elk ander en vragen de bewoners in de provincie Jaén
die verhuurbare woonruimte hebben om die ook aan ongedocumenteerden
ter beschikking te stellen. Waardige woonruimte voor allemaal!

3. We eisen papieren voor iedereen. Het
gebrek aan wettelijke documenten betekent immers dat niemand onze
rechten als mens en als arbeider respecteert. Het gevolg hiervan is
ondermeer misbruik van arbeidsrechten en het ontzeggen van toegang
tot scholing en onderwijs.

4. De (Spaanse) buitenlanderswet (ley
de extranjería) moet worden afgeschaft. We eisen nieuwe
wetgeving voor de regulering van migranten die voldoet aan artikel 13
van de Universele Mensenrechtenverklaring en aan de bepalingen van de
Spaanse grondwet (evenwel zonder de gewraakte buitenlanderswet). Op
geen enkele wijze mogen de basisrechten van een (werkende) persoon
worden afgenomen door repressie of door criminalisering. maar moet de
sociale integratie en de arbeidsintegratie optimaal worden
bevorderd.

5. Stemrecht voor alle migranten. We
roepen allen op om bij de gemeentelijke en provinciale overheden
relevante solidariteitsverklaringen af te leggen. Evenzo roepen we
alle collectieven, migrantenverenigingen, vakbonden,
seizoensarbeiders en individuen op zich aan te sluiten bij deze
staking van onbepaalde duur en om zich – net als wij – zelf te
organiseren, dus zonder een 'chef'.


We willen ons integreren, maar hoe
moeten we dat doen als alle deuren worden versperd ? Integratie is
onmogelijk indien er bij werkgever en de overheid geen sprake is van
een genormaliseerde situatie.

Ons motto luidt: "Een voor allen,
allen voor een ! Het probleem van onze kameraden is ook ons probleem.
Sluit je aan !Ondertekend namens het Sindicato
Obrero Inmigrante (SOI) door:
Guillermo Ramírez, Abdelati
Regani, Serigne Modou en Hibrahima Sakho
(sindicato [dot] soi [at] gmail [dot] com)

3. Perscommunique van het initiatief
"Queda la Palabra" over deze staking

De vreedzame campagne voor de rechten
van arbeidsmigranten in de olijvenoogst in Jaén wordt
voortgezet met een staking van onbepaalde duur (door
arbeidsmigranten) en het weer oppakken van de hongerstaking van
onbepaalde duur die ik (Jesús Hidalgo) op 14 januari begon en
een week geleden had onderbroken.

De meeste stakers uit de eerste groep
van 33 heeft geen geldige papieren, maar onlangs werd de "illegale"
buitenlanderswet met betrekking tot de vrijheid van vergaderen, van
vereniging en het recht op organiseren in een vakbond verbeterd. Als
gevolg daarvan kunnen bovengenoemden nu als lid van een vakbond voor
arbeidsmigranten hun stakingsrecht uitoefenen.

Deze staking is van historisch belang
omdat we weten dat we haar niet zullen beëindigen voordat
genoemde doelen zijn bereikt. We denken dat dit de eerste staking van
ongedocumenteerde arbeidsmigranten in Spanje en in Europa is. Hiermee
klagen de "Sin Papeles" aan dat ze als arbeider de status
"illegaal" hebben en dat hun precaire situatie vooral het
gevolg is van de houding van overheid en ondernemers.

De stakingsdoelen zijn
(ondermeer):

1. de leden van het Provinciale Forum
voor Immigratie van Jaén in overweging te geven de
rechtvaardige eisen te steunen die de Vakbond van ArbeidsMigranten,
het Mensenrechten Platform van Jaén en de Initiatiefgroep
"Queda la Palabra" sinds twee jaar stellen met betrekking
tot de schendingen van de elementairste mensenrechten van de
seizoensarbeiders bij de olijvenoogst.

2. een kettingreactie onder
seizoensarbeiders bij andere oogsten te bewerkstelligen opdat ze zich
aansluiten bij de staking van onbepaalde duur en ophouden zich
ondergeschikt te maken aan overheden en onbillijke werkgevers.

De arbeiders uit bovengenoemde groep
sloten zich beetje bij beetje aan bij ons collectief. Ze zijn
voorlopig de enigen die hun stem verheffen, voortdurend hun rechten
opeisen na het begin van de oogsttijd, doorgaan met het protest en
misstanden bij voorgaande oogsten aanklagen. Ze zijn ook degenen die
op direkte wijze te maken hebben met de onrechtvaardige behandeling
door ondernemers en gezamenlijke overheden (nationaal, autonoom en
plaatselijk), met het in gebreke blijven en de passiviteit van
vakbonden, sociale bewegingen en "NGO's" als ook met het
grote vergeten van de inwoners van de streek. Daarom besloten zij om
zelf de noodzakelijke stappen te zetten tot verandering en om
manieren te zoeken om hun eisen naar voren te brengen.

Daarom is het noodzakelijk dat allen
die deze eisen rechtvaardig achten, zich daarvoor op alle mogelijke
manieren inzetten. Tot nu toe hebben twaalf internationale waarnemers
en waarneemsters het verloop van deze olijvenoogst gevolgd. Hun
verslag van de situatie van de migranten in de provincie Jaén
zal worden overhandigd aan de VN.

Met deze persconferentie is een
beweging geboren van degenen die het meest benadeeld zijn…, van hen
die ophouden zich te onderwerpen aan de macht van het kapitalisme, de
macht van het geld en de rechteloosheid. DHet verschil tussen
rechtvaardig en onrechtvaardig zal voor allen duidelijk en
ondubbelzinnig zijn.


Jesús Hidalgo
Collectief voor de Rechtvaardigheid
en de Rechten van personen "Queda la Palabra"
(Emailadres:
jesus [dot] quedalapalabra [at] gmail [dot] com; quedalapalabra [at] gmail [dot] com

(zie ook:
http://de.indymedia.org/2008/01/205622.shtml)


Meer informatie:

http://www.no-racism.net/article/2360/
– audio:
http://www.masvoces.org/spip.php?article1623
– artikel over Spaanse
interneringskampen: http://masvoces.org/spip.php?article1476
– "Apartheid ist 'ein warmes
Bett'" (over de situatie van rondtrekkende arbeiders):http://de.indymedia.org/2007/01/167253.shtml
– over de Derde Bijeenkomst voor
Rechten van Migranten: http://de.indymedia.org/2007/11/200946.shtml
– Over migratie en Fort Europa: "EU:
Frontex zorgt voor duizenden doden"(http://www.globalinfo.nl/content/view/1437/1/)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.