Oproep: steun de staking van ‘illegale’ landarbeiders in Zuid-Spanje

(vertaald/bewerkt door Rob
Bleijerveld)

Met ondersteuning van de Spaanse Bond
voor ArbeidsMigranten [1] zijn meer dan honderd 'illegale'
landarbeiders in Zuid-Spanje voor onbepaalde tijd in staking gegaan.
Deze seizoensarbeiders eisen verbetering van hun levensomstandigheden
en legalisering [2].


Hieronder vind je drie teksten:
* Spanje: "Papierlozen" in
staking
*
Perscommunique: Staking van onbepaalde duur door seizoensarbeiders
zonder papieren

*
Perscommunique van het initiatief "Queda la Palabra" over
deze staking


Image

1. Spanje:
"Papierlozen" in staking

Op 4 februari begonnen 50
seizoensarbeiders aan deze staking. Na een week sloten zich meer dan
50 anderen aan. De stakers zijn allemaal lid van de Sindicato Obrero
Inmigrante. Vijfenveertig van hen komen uit de Andalusische stad
Jaén, het centrum van de olijvenoogst, waar ze zich al twee
jaar verzetten tegen mensonwaardige behandeling en tegen
faschistische aanvallen [3]. Hun eisen zijn opgenomen in een
persverklaring van 4 februari (zie hieronder) die via telefoon en
internet overal in Spanje is doorgegeven aan andere "Sin
Papeles" (ongedocumenteerden) opdat ze samen aktie kunnen
voeren.

De stakers benadrukken dat hun protest
geweldloos van aard is en dat ze een nijpend gebrek aan geld hebben.
Het karige loon van seizoendsarbeiders gaat op aan de kosten van het
levensonderhoud. Wie desondanks in staat is een beetje geld over te
houden, maakt dat over naar de familie in het land van herkomst.

De stakers hopen dat hun aktie
bijdraagt aan verandering van het migratiebeleid en aan betere
verhoudingen met de werkgevers: "De situatie in de landen waar
we vandaan komen is slecht en het is erg zwaar voor ons om vanuit
Spanje onze familie te ondersteunen en gelijktijdig hier te
overleven. Velen van ons zijn al langer dan twee jaar in dit land en
toch is het niet gelukt om verblijfspapieren en rechten te
verkrijgen. Mensen vergissen zich als ze beweren dat wij de banen van
Spanjaarden wegnemen of dat we problemen veroorzaken. Wij willen
slechts als mens worden behandeld en een menswaardig bestaan kunnen
leiden. Het is niet onze schuld dat we op straat moeten slapen;
niemand wil ons woonruimte verhuren of een geschikt onderkomen ter
beschikking stellen omdat men ons vanwege onze afkomst of huidskleur
discrimineert."

Ze wijzen erop dat direkte, lokale
steun bij deze staking het belangrijkste is voor hen. Ze willen graag
samen met solidaire mensen ter plekke de misstanden documenteren en
veranderen. Voor financiële hulp is door hen en solidaire
Spanjaarden een fonds ingesteld, zodat de staking voor onbepaalde
tijd kan worden volgehouden.

Het bankrekeningsnummer is:
3067-0122-61-2154827816 (bij de Caja Rural de Jaén, España)

[4].

Het geld is bedoeld voor het kopen van
voedsel, dekens en medicijnen, maar ook om zaken (als flyers en
affiches) te kunnen betalen die nodig zijn om met het staken door te
kunnen gaan. Wat overblijft wordt onder de stakers verdeeld en is
bedoeld om hun families te ondersteunen. "We willen dat de
besteding van het geld transparent is. Daarom zullen we regelmatig
over inkomsten en uitgaven berichten," aldus de stakers.

De staking door de seizoensarbeiders
uit Jaén en andere Spaanse regio's met monoculturen van fruit
en groenten voor de exportmarkt, is ook gericht op de verandering van
het Europese beleid over migranten en asielzoekers. "Migranten
zonder vereniging of bond kunnen aan het SOI om dokumenten vragen om
daarmee hun deelname aan de staking te bewijzen [5]. Het actieve
lidmaatschap van een Spaanse bond maakt deportatie van "Papierlozen"
onmogelijk. Wel wordt aangeraden om eerst contact met het SOI op te
nemen voor een routebeschrijving en om repressie door de overheid te
voorkomen."

"We rekenen op jullie/uw
ondersteuning en bedanken bij deze voor de omvangrijke steun die we
al kregen vanuit verschillende landen. We kunnen niet allen op dit
moment persoonlijk antwoorden."

                         "ALLEN
VOOR EEN en EEN VOOR ALLEN !"


Ondertekend namens het Sindicato
Obrero Inmigrante (SOI) door:

Guillermo Ramírez
Abdelati Regani
Serigne Modou en
Hibrahima Sakho.


 

* Inmiddels zijn er in Jaén 1500
handtekeningen opgehaald ter ondersteuning van de staking.
* Op 23 februari wordt in Spanje
landelijke gedemonstreerd met als motto "Wij hebben het recht om
rechten te hebben" [6] Een (Spaanstalig) interview met de
coördinator van de Federatie van de Associatie van Migranten en
Vluchtelingen, Víctor Sáez, is te vinden op
http://www.fferine.org/
Meer over de demonstratie:
http://www.fferine.org/agenda-estatal-23-febrero.html
En over een twaalf-punten manifest [6]:
http://www.fferine.org/redi/doce_medidas_urgentes.php


Bron:
– "Spanien: 'Papierlose' im
Streik," 12 februari 2008
(http://de.indymedia.org/2008/02/207784.shtml)

Noten:

[1]
Sindicato Obrero Inmigrante (SOI), gevestigd in de Zuidspaanse stad
Jaén. Jaén ligt in de provincie Jaén, die op
zijn beurt deel uitmaakt van de autonome regio Andalucía.
[2] Ze worden ook wel de "Sin
Papeles" (ongedocumenteerden) genoemd en hebben geen geldige
verblijfs- en arbeidsvergunning.
[3] Zie "Spanische Oliven und
Faschismus," 11 januari 2008
(http://de.indymedia.org/2008/01/204739.shtml)
en "Spanien: Hungerstreik gegen Rassismus," 20 januari 2008
(http://de.indymedia.org/2008/01/205622.shtml).
[4] Ik heb navraag gedaan over een
eventuele Nederlandse bank-of girorekening die gebruikt kan worden
voor het overmaken van geldelijke steun [RB]. Binnenkort hopelijk
meer hierover.
[5] Het adres van het SOI is: Sindicato
Obrero Inmigrante (SOI), C/ Millán de Priego 35-bajo, 23004
Jaén, España (mail: sindicato [dot] soi [at] gmail [dot] com).
Contactpersonen: Guillermo Ramírez +34 678 406 602 (Columbia),
Abdelati Regani +34 625 918 052 (Marokko) en Serigne Modou en
Hibrahima Sakho +34 697 801 604 (Senegal).
[6] Het manifest omvat 12 urgente
maatregelen nodig om migranten waardigheid te verschaffen. De twaalf
zijn onderverdeeld in drie hoofdgroepen: 'onmiddelijke regularisering
en garantie op verblijfsvergunning en een gezinsleven', 'stopzetting
van machtsmisbruik door politie en van discriminatie' en 'volledige
rechtsgelijkheid'. Ondertekenen van dit manifest kan op: http://www.fferine.org/redi/formulario_adhesiones_doce_medidas.php
(NB. Nederland = Países Bajos).

 

2. Perscommunique: Staking van
onbepaalde duur door seizoensarbeiders zonder papieren

Communique van de
bond van migrantenarbeiders (SOI)
Jaén, 04
Februar 2008

Kameraden: vandaag, 4 februari zijn 33
seizoensarbeiders en -arbeidsters zonder papieren ("Sin
Papeles") – aangesloten bij de Bond van ArbeidsMigranten (SOI) –
begonnen aan een staking van onbepaalde duur. Aan het eind van de dag
hadden zich al 21 anderen bij hen aangesloten. Gelijktijdig met deze
staking heeft onze kameraad Jesús Hidalgo wederom zijn
hongerstaking voortgezet voor migrantenrechten bij de olijvenoogst in
Jaen.

Met onze staking van onbepaalde
duur willen we de rechten opeisen die gelden voor alle andere mensen.
We willen dat:

– er in de binnenstad van Jaén
menswaardige onderkomens worden ingericht en dat de bestaande
onderkomens in de provincie Jaén worden aangepast;

– het aantal plaatsen en onderkomens in
de provincie Jaén wordt uitgebreid. Op dit moment zijn er
slechts 20 onderkomens beschikbaar in de 98 gemeenten in deze
provincie en dit aantal moet worden verhoogd tot 3000;

– dat de ondernemers per decreet de
plicht krijgen om de door hen gecontracteerde arbeiders woonruimte
ter beschikking te stellen, omdat de meerderheid van de
seizoensarbeiders geen geld heeft om te huren;

– de ongedocumenteerde
seizoensarbeiders in deze provincie een vergunning wordt verleend die
hen voor bepaalde tijd in staat stelt om werk te zoeken en snel een
contract te verkrijgen bij de werkgevers die hen nodig hebben, zodat
ze niet 'illegaal' hoeven te blijven;

– de quota-regelingen worden afgeschaft
zodat al jarenlang van oogst tot oogst rondreizende,
ongedocumenteerde migrantenarbeiders de mogelijkheid krijgen zich te
legaliseren. Negentig procent van de seizoensarbeiders in de huidige
olijvenoogst is illegaal.

Algemeen respect voor de situatie
van de "Sin Papeles"

1. De arbeidsmigranten willen
respektvol worden behandeld door de ondernemers;

2. We eisen het recht op een normale
woning op zoals elk ander en vragen de bewoners in de provincie Jaén
die verhuurbare woonruimte hebben om die ook aan ongedocumenteerden
ter beschikking te stellen. Waardige woonruimte voor allemaal!

3. We eisen papieren voor iedereen. Het
gebrek aan wettelijke documenten betekent immers dat niemand onze
rechten als mens en als arbeider respecteert. Het gevolg hiervan is
ondermeer misbruik van arbeidsrechten en het ontzeggen van toegang
tot scholing en onderwijs.

4. De (Spaanse) buitenlanderswet (ley
de extranjería) moet worden afgeschaft. We eisen nieuwe
wetgeving voor de regulering van migranten die voldoet aan artikel 13
van de Universele Mensenrechtenverklaring en aan de bepalingen van de
Spaanse grondwet (evenwel zonder de gewraakte buitenlanderswet). Op
geen enkele wijze mogen de basisrechten van een (werkende) persoon
worden afgenomen door repressie of door criminalisering. maar moet de
sociale integratie en de arbeidsintegratie optimaal worden
bevorderd.

5. Stemrecht voor alle migranten. We
roepen allen op om bij de gemeentelijke en provinciale overheden
relevante solidariteitsverklaringen af te leggen. Evenzo roepen we
alle collectieven, migrantenverenigingen, vakbonden,
seizoensarbeiders en individuen op zich aan te sluiten bij deze
staking van onbepaalde duur en om zich – net als wij – zelf te
organiseren, dus zonder een 'chef'.


We willen ons integreren, maar hoe
moeten we dat doen als alle deuren worden versperd ? Integratie is
onmogelijk indien er bij werkgever en de overheid geen sprake is van
een genormaliseerde situatie.

Ons motto luidt: "Een voor allen,
allen voor een ! Het probleem van onze kameraden is ook ons probleem.
Sluit je aan !Ondertekend namens het Sindicato
Obrero Inmigrante (SOI) door:
Guillermo Ramírez, Abdelati
Regani, Serigne Modou en Hibrahima Sakho
(sindicato [dot] soi [at] gmail [dot] com)

3. Perscommunique van het initiatief
"Queda la Palabra" over deze staking

De vreedzame campagne voor de rechten
van arbeidsmigranten in de olijvenoogst in Jaén wordt
voortgezet met een staking van onbepaalde duur (door
arbeidsmigranten) en het weer oppakken van de hongerstaking van
onbepaalde duur die ik (Jesús Hidalgo) op 14 januari begon en
een week geleden had onderbroken.

De meeste stakers uit de eerste groep
van 33 heeft geen geldige papieren, maar onlangs werd de "illegale"
buitenlanderswet met betrekking tot de vrijheid van vergaderen, van
vereniging en het recht op organiseren in een vakbond verbeterd. Als
gevolg daarvan kunnen bovengenoemden nu als lid van een vakbond voor
arbeidsmigranten hun stakingsrecht uitoefenen.

Deze staking is van historisch belang
omdat we weten dat we haar niet zullen beëindigen voordat
genoemde doelen zijn bereikt. We denken dat dit de eerste staking van
ongedocumenteerde arbeidsmigranten in Spanje en in Europa is. Hiermee
klagen de "Sin Papeles" aan dat ze als arbeider de status
"illegaal" hebben en dat hun precaire situatie vooral het
gevolg is van de houding van overheid en ondernemers.

De stakingsdoelen zijn
(ondermeer):

1. de leden van het Provinciale Forum
voor Immigratie van Jaén in overweging te geven de
rechtvaardige eisen te steunen die de Vakbond van ArbeidsMigranten,
het Mensenrechten Platform van Jaén en de Initiatiefgroep
"Queda la Palabra" sinds twee jaar stellen met betrekking
tot de schendingen van de elementairste mensenrechten van de
seizoensarbeiders bij de olijvenoogst.

2. een kettingreactie onder
seizoensarbeiders bij andere oogsten te bewerkstelligen opdat ze zich
aansluiten bij de staking van onbepaalde duur en ophouden zich
ondergeschikt te maken aan overheden en onbillijke werkgevers.

De arbeiders uit bovengenoemde groep
sloten zich beetje bij beetje aan bij ons collectief. Ze zijn
voorlopig de enigen die hun stem verheffen, voortdurend hun rechten
opeisen na het begin van de oogsttijd, doorgaan met het protest en
misstanden bij voorgaande oogsten aanklagen. Ze zijn ook degenen die
op direkte wijze te maken hebben met de onrechtvaardige behandeling
door ondernemers en gezamenlijke overheden (nationaal, autonoom en
plaatselijk), met het in gebreke blijven en de passiviteit van
vakbonden, sociale bewegingen en "NGO's" als ook met het
grote vergeten van de inwoners van de streek. Daarom besloten zij om
zelf de noodzakelijke stappen te zetten tot verandering en om
manieren te zoeken om hun eisen naar voren te brengen.

Daarom is het noodzakelijk dat allen
die deze eisen rechtvaardig achten, zich daarvoor op alle mogelijke
manieren inzetten. Tot nu toe hebben twaalf internationale waarnemers
en waarneemsters het verloop van deze olijvenoogst gevolgd. Hun
verslag van de situatie van de migranten in de provincie Jaén
zal worden overhandigd aan de VN.

Met deze persconferentie is een
beweging geboren van degenen die het meest benadeeld zijn…, van hen
die ophouden zich te onderwerpen aan de macht van het kapitalisme, de
macht van het geld en de rechteloosheid. DHet verschil tussen
rechtvaardig en onrechtvaardig zal voor allen duidelijk en
ondubbelzinnig zijn.


Jesús Hidalgo
Collectief voor de Rechtvaardigheid
en de Rechten van personen "Queda la Palabra"
(Emailadres:
jesus [dot] quedalapalabra [at] gmail [dot] com; quedalapalabra [at] gmail [dot] com

(zie ook:
http://de.indymedia.org/2008/01/205622.shtml)


Meer informatie:

http://www.no-racism.net/article/2360/
– audio:
http://www.masvoces.org/spip.php?article1623
– artikel over Spaanse
interneringskampen: http://masvoces.org/spip.php?article1476
– "Apartheid ist 'ein warmes
Bett'" (over de situatie van rondtrekkende arbeiders):http://de.indymedia.org/2007/01/167253.shtml
– over de Derde Bijeenkomst voor
Rechten van Migranten: http://de.indymedia.org/2007/11/200946.shtml
– Over migratie en Fort Europa: "EU:
Frontex zorgt voor duizenden doden"(http://www.globalinfo.nl/content/view/1437/1/)

Ingezonden brief: Medewerkers Dekamarkt wijzen in enquête zondagwerk af

(door
Fred Kaal, lid van de Kadergroep Dekamarkt)

Op
17 januari gingen we met een delegatie van de kadergroep Dekamarkt
langs 21 filialen voor het houden van een enquête met vragen
over loon, contracten, overwerk, etc. We spraken daar ruim 69
medewerkers en wij hebben dan ook zonder problemen 69 enquêtes
mogen invullen.

De
dag verliep goed. Het mooie van de enquête-tour was dat wij
schriftelijke toestemming hadden. Dit gaf voldoende zekerheid om ons
werk goed uit te voeren. Tegelijk met het invullen van de enquête
discussieerden wij met de medewerkers over het werken op zondag en
wat zij vinden van het aanpassen van de winkeltijdenwet. Het
merendeel van hen is geen voorstander van werken op zondag!

Op
zondagen werden en worden vooral jongeren ingezet; ze zetten liever
geen ouderen in omdat ze die te duur vinden voor het werk op zondag.
En de eigenaar van Dekamarkt Jan Kat maar zeggen "Wij doen niet
aan leeftijdsdiscriminatie". Maar ondertussen gebeurt dit wel.
Uit betrouwbare bronnen hebben wij vernomen dat het beleid van
Dekamarkt niet overeen komt met wat in de distributiecentra en
filialen gebeurt. Het vermoeden bestaat dan ook dat de directie niet
helemaal in de gaten heeft wat daar plaatsvindt.

Volgens
de medewerkers moeten de leidinggevenden of bedrijfsleiders inderdaad
meer jongeren inzetten. Dat gebeurt vanwege de rayonleiders die
merendeels het personeelsbeleid bepalen. Zelfs part-timers en
hulpkrachten mogen ingezet worden zodat de oudere medewerkers thuis
kunnen blijven. Die hebben namelijk geen zin om op zondag te werken.

Enkele
medewerkers zeiden dat het bij bepaalde filialen tussen april en
oktober 's avonds druk is, maar daarna niet meer. Volgens hen hoeven
de filialen alleen open op de dagen dat het druk is en in de periode
daarna willen ze weer gewoon werkweken maken van 6 dagen en geen 7.
Bij ons in de distributiecentra waren de leidinggevenden niet
tevreden over het verloop van het werken op zondag.

Bij
onze discussie kwam duidelijk naar voren dat verschillende
medewerkers en bedrijfsleiders niet tevreden zijn over het open zijn
op zondag. Er komen te weinig klanten en alleen bij bepaalde filialen
was het druk.

Op
de zondagen voor kerst en oud en nieuw zijn zowel supermarkten als
distributiecentra's open geweest. De werkgevers gingen er vanuit dat
zij tijdens de feestdagen financieel een record aan omzet konden
behalen. En inderdaad zeggen zij dat de omzet goed was, maar is dat
ook echt zo? Klopt hun verhaal wel? Hebben de winstfactor wel goed
berekend? Volgens mij moet je bij de winstberekening van de
feestdagen rekening houden met het volgende:


De lonen van de medewerkers die op zondag werken.

De toeslagen die aan deze medewerkers moeten worden betaald.

De lekkage van afgeschreven producten die zij hebben in de filialen
en distributiecentra. (De houdbaarheidsdata van verschillende
produkten zouden al voor de feestdagen verstrijken. Op deze manier
wilden volgens mij de werkgevers de klanten dwingen op zondag te
kopen)

Het stroom- en gasgebruik.

Trek
dit allemaal van de prijs af en je houdt volgens mij minder winst
over dan de werkgevers nu aangeven. Daarom willen de werkgevers
volgens mij de toeslagen afschaffen zodat zij medewerkers goedkoper
in kunnen zetten. Ze houden dan meer geld over en kunnen dit bij de
winst optellen.

Wat
verder bij sommige filialen speelt, is het argument van concurrentie
door andere supermarkten. Zo zou het filiaal in Santpoort Noord in
februari ook op zondag moeten openen omdat een naburige vestiging van
een andere supermarkt dan ook open is en de klanten weg zou kunnen
trekken. Maar er zitten helemaal geen filialen van andere ketens
vlakbij, alleen een Dekamarkt in Velserbroek. Dus het lijkt erop dat
er geen echte reden is en dat de Dekamarkt zo eigenlijk zijn eigen
concurrent is. En dit wordt weer uitgespeeld over de ruggen van de
medewerkers.

De
vraag is dus denken de werkgevers van supermarkten wel goed na bij
wat zij doen?

Het
belangrijke is in deze strijd van de supermarkten dat de winst alleen
maar verdeeld wordt over 7 dagen in plaats van 6. Vro
eger
werd de winstopbrengst ove
r
zes dagen verspreid. Toen bedachten de werkgever dat als de
supermarkten 's avonds opengingen zij meer winst konden behalen. Maar
er kwamen minder klanten overdag en meer in de avonduren. Nu denken
de werkgevers dat zij meer winst kunnen behalen over de zondag. Maar
dit zal alleen maar verspreiding van klanten opleveren.

En de werkgevers moeten ook nog de
toeslagen van 100% betalen, en natuurlijk willen zij die afschaffen.

Ik denk dat het enige wat doorslag
kan geven, is als alle medewerkers besluiten niet meer te gaan werken
op zondag. Maar dit moet dan wel met elkaar gebeuren!
Wij als Sectorraad hebben in elk
geval ook besloten om op te stappen zodra de werkgevers over de
zondag of toeslagen gaan beginnen aan de onderhandelingstafel.

Fred Kaal
(emailadres:
2082xb17 AT hetnet PUNT nl)

Onrust in de groente- en fruitsector door lagere gifresten drempels

 

Door Rob Bleijerveld


Aldi, Lidl en Super de Boer besloten
onlangs om strengere eisen voor maximum reststoffen niveaus (MRL) op
te leggen aan hun leveranciers van groente en fruit. Hierbij speelde
de groeiende invloed op het koopgedrag van de consument door de
jarenlange campagne van drie grote natuur- en milieuorganisaties
tegen producten die teveel gif bevatten een rol. Ook van invloed is
de nieuwe Europese wetgeving die naar verwachting deze zomer van
kracht zal worden en die de tolerantiedrempels voor de residu's van
zo'n 900 chemische bestrijdingsmiddelen op voedsel en dierenvoeding
zal verlagen ('harmonisering van wetgeving in de lidstaten').

Het MRL-besluit van de drie supers
versterkt hun concurrentiepositie onder de overige supermarkten die
actief zijn in Nederland. Gezien de inkoopmacht van de supers zorgde
het besluit tot onrust onder Nederlandse tuinders, handelaars en
importeurs. Zij vrezen onderling te worden uitgespeeld door de
verschillende ketens en willen graag in overleg met de supermarkten
komen tot een geschikte afspraak over de MRL-normen. Het Nederlandse
ministerie van VWS, in de hoedanigheid van de Voedsel en Waren
Autoriteit, ziet echter in dit alles geen reden om de MRL-norm aan te
scherpen in de vernieuwde Voedingsnota, die in maart uitkomt.

Succesvolle akties


Na jarenlang aktievoeren en lobbyen
(bij ondermeer Lidl [1][2]) lanceerden Milieudefensie, Natuur &
Milieu en Goede Waar & Co op 11 december 2007 de Groente &
Fruit Wijzer [3]. Dit is een overzicht van de prestaties van
supermarkten op het gebied van landbouwgif op groente en fruit. De
wijzer laat zien welke supermarkten het schoonste groente- en
fruitassortiment hebben en is gebaseerd op meetgegevens van de
Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) [4].

Samen met de Wijzer stuurden de
organisaties de twintig grootste supermarktketens in Nederland een
brief over hoe ze de problemen met gifresten kunnen voorkomen. De dag
erna kondigde Super de Boer aan strengere eisen aan zijn leveranciers
te gaan stellen [5]. Lidl volgde kort daarna en op 17 januari 2008
gaf Aldi aan nog drastischere maatregelen te nemen waarbij extra
rekening wordt gehouden met de risico’s van combinaties van
verschillende soorten resten bestrijdingsmiddelen op een product [6].
De tolerantie die de supers hanteren ligt grofweg op 50 tot 70
procent van de wettelijke norm.

De drie ketens waren op de vorig jaar
gepubliceerde ranglijst middenmotors. Albert Heijn en Plus deden het
toen goed, maar Dirk van den Broek, SPAR, CO-OP en C1000 scoorden erg
slecht op het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De maatschappelijke
organisaties roepen de overige supermarkten op om ook soortgelijke
stappen te zetten.

Verwachte Europese wetgeving


In oktober 2007 keurde de Vaste
Europese Parlementscommissie voor de Voedselketen en Dierengezondheid
drie belangrijke bijlagen over maximum reststoffen niveaus (MRL's) in
fruit en groenten goed (volgens de Europese Maatregel 396/2005). De
bijlagen zijn onderdeel van nieuwe Europese wetgeving die mogelijk in
de zomer van 2008 van kracht wordt en de pan-Europese
gelijkschakeling van bestrijdingsmiddelen zal regelen.

De bijlagen zijn inmiddels voorgelegd
aan de lidstaten van de Wereld Handels Organisatie WTO. Zij kunnen
eventuele bezwaren aanvoeren op basis van de bepalingen in het
SPS-verdrag (Sanitary and Phyto Sanitary Agreement) van de WTO. Bij
geen bezwaar volgt een tweede stemming in de Parlementscommissie op 3
of 4 maart en – aansluitend – de behandeling door de Europese
lidstaten. Indien in beide geledingen een meerderheid voor is, zal de
Europese Commissie het voorstel aannemen en omzetten in een Europese
Richtlijn.

Volgens Frédéric
Rosseneu, de voedselveiligheidsadviseur van Freshfel Europe [7], is
deze Richtlijn [8] belangrijk omdat "de grote verscheidenheid
aan MRL's in de EU en de voortdurende aanpassingen een zeer grote
barriere vormen voor de handel in vers-producten in de hele Unie [9].
"Er is een dringende behoefte aan harmonisatie, aan het
tegengaan van het grote aantal technische overschrijdingen
voortkomend uit de verscheidenheid van de MRL-waarden. De aanname
deze week van de kernbijlagen valt samen met de publicatie van het EU
Residue Monitoring Report over 2005, dat aantoont dat bijna de helft
van de MRL-overschrijdingen zijn te wijten aan het gebrek aan
harmonisatie," aldus Rosseneu.

Sectorbreed Nederlands overleg


Het besluit van Super de Boer, Lidl en
Aldi om hogere eisen op te leggen aan hun leveranciers van fruit en
groente heeft de verschillende geledingen in de sector naderbij
gebracht in een poging "Duitse toestanden" te voorkomen.
Duitse supermarktketens ontwikkelden veelal verschillende inkoopeisen
voor residuen hetgeen leidde tot een verhevigde concurrentiestrijd
tussen leveranciers. En het maakt het voor handel en teelt onwerkbaar
om te kunnen leveren, aldus directeur Willem Baljeu van FrugiVenta
(Groenten en Fruit Handelsplatform Nederland). De Dutch Produce
Association (DPA, koepel voor afzetorganisaties [10]) en het Centraal
Bureau Levensmiddelenhandel (CBL, koepelorganisatie voor supermarkten
[11]) reageerden positief op het voorstel van FrugiVenta om een
landelijk overleg te houden van supermarkten, tuinders en handelaren
over de aanscherping van de residunormen bij groente en fruit. De
uitkomst zou één beleid moeten zijn dat voor alle
supermarkten geldt. Ook Milieudefensie zegt een harmonisatie van de
extra eisen van supermarkten te steunen.

Volgens Marc Jansen, hoofd Kwaliteit en
Consu­ment van het CBL, heeft de handel de problemen echter over
zichzelf geroepen omdat men er niet in is geslaagd de
MRL-overschrijdingen te voorkomen. Er is inmiddels al een bod gedaan
door FrugiVenta om de residu-eis jaarlijks met 10 procent aan te
scherpen. Het is de vraag of het CBL terug zal grijpen op haar
argumentatie van begin 2004 toen werd gesteld dat het
bestrijdingsmiddelenbeleid in Nederland zou moeten worden
geharmoniseerd op basis van gezondheidsnormen. Dan zouden
nultoleranties voor residuen van bestrijdingsmiddelen op
geïmporteerde producten niet konden worden aangegrepen door
lastige maatschappelijke organisaties die – volgens het CBL –
onterecht van die producten beweerden dat ze giftig waren [12].

Gezondheidsnormen overheid te
laag

Het komt regelmatig voor dat het
gehalte van gifresten op groente en fruit onder de Nederlandse
wettelijke norm blijft, terwijl de (op wetenschappelijke basis
vastgestelde) gezondheidsnormen van de Wereld Gezondheids Organisatie
worden overschreden. Uit de Groente & Fruit Wijzer, die is
gebaseerd op gegevens van de Voedsel en Waren Autoriteit, blijkt dat
de huidige wettelijke normen onvoldoende zijn om (ongeboren) baby's
en kinderen te beschermen tegen gezondheidsschade door resten
landbouwgif. De gifstoffen kunnen de hormoonhuishouding verstoren,
kankerverwekkend zijn of op het zenuwstelsel werken.

In december 2007 gaf professor Sauer,
hoogleraar kindergeneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, in
het televisieprogramma Radar nadere uitleg. Volgens hem houden de
huidige wettelijke normen voor resten van bestrijdingsmiddelen
onvoldoende rekening met de specifieke kenmerken van kwetsbare
groepen als zwangere vrouwen en kleine kinderen. Hij pleitte daarom
voor strengere normen die uitgaan van de risico's voor zwangere
vrouwen en pasgeboren kinderen.

Toch is dit voor het ministerie van
Volksgezondheid geen reden om de MRL-norm voor residuen in groenten
en fruit aan te scherpen. Een woordvoerster van het ministerie meldde
dat in de Voedingsnota, die in maart dit jaar uitkomt, niets is
opgenomen over een eventuele aangescherpte MRL-norm. Volgens Wouter
van Eck, campagneleider Landbouw en Voedsel van Milieudefensie, houdt
de wetgeving geen rekening met de voortschrijdende wetenschappelijke
inzichten. Er wordt bijvoorbeeld bij het vasttellen van de standaards
niet gekeken naar mogelijk schadelijke effecten van een combinatie
van de gifstoffen. De VWS-woordvoerdster zegt dat het niet vaak
gebeurt dat de Voedsel en Waren Autoriteit residuen in een product
tegenkomt. Nuchter: "De normen liggen hoog en je wordt niet
meteen ziek van het eten van een stuk fruit dat de MRL-norm iets
overschrijdt." Volgens van Eck kan dat desondanks betekenen dat
de gezondheid op de lange termijn wordt geschaad.

Exportbelangen voorop


In december 2004 beschuldigde
Milieudefensie de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) van
"onverantwoordelijk gedrag" en van het "aanzetten tot
wetsovertreding". Aanleiding hiervoor was de brief die de VWA in
augustus van dat jaar aan de groente- en fruitsector schreef waarin
werd aangekondigd dat de gifnormen opgerekt zouden gaan worden en dat
het handhavingsregime alvast soepel zou worden geïnterpreteerd.
Kamerlid Snijder van de VVD stelde hierover destijds Kamervragen
[13].

Deze opstelling van de Voedsel en Waren
Autoriteit leek en lijkt louter de belangen van de Nederlandse fruit-
en groente-exporteurs te weerspiegelen, in plaats van het indammen en
monitoren van gezondheidsrisiko's zoals de opdracht luidt. In een
artikel in het Agrarisch Dagblad van 24 januari 2008 wordt
gesuggereerd dat de VWA altijd de ruimste MRL-normen hanteert om het
exportbelang te bevorderen zolang de nieuwe Europese harmonisatie
niet is gepubliceerd en in de wet is vastgelegd. Voor sommige stoffen
is dat de huidige Europese norm en voor andere de Nederlandse.
Secretaris Leo Welschen van Groenten en Fruit Handelsplatform
Nederland Frugi Venta [14] zegt "van de VWA weinig problemen te
hebben", maar des te meer van de supermarkten en Milieudefensie
die uit gaan van de huidige [over het algemeen strengere Nederlandse
normen, RB] wet, "dus de markt schiet er niet veel mee op."
Voorlopig worden het betrekkelijk geringe voordeel dat er nu is
teniet gedaan door de extra inkoopeisen van de supermarkten. Ook na
de wettelijke invoering van de harmonisatie zullen de supermarkten
een veiligheidsmarge van enkele tientallen procenten bedingen, aldus
Welschen.

Stichting Milieukeur


Vooruitlopend op strengere Europese
harmonisatienormen heeft de Stichting Milieukeur (SMK) inmiddels haar
milieukeurcriteria voor plantaardige producten aangepast, met het
accent op vermindering van de milieubelasting bij het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen [15]. De SMK actualiseerde
ook de lijst met toegestane gewasbeschermingsmiddelen in overleg met
diverse maatschappelijke organisaties, telers en op advies van DLV
Plant en ZLTO-Advies. Nieuwe, minder belastende middelen zijn
opgenomen ter vervanging van bestaande, meer belastende middelen.

(Ook) een stap in de goede
richting….

Noten:
[1] Milieudefensie voert al sinds 1990
publieksakties voor een schonere en diervriendelijkere landbouw en
voor meer EKO-producten in de supermarkt. Milieudefensie, stichting
Natuur en Milieu en consumentenvereniging Goede Waar & Co –
verenigd in de campagne Weet wat je eet! – sloten in maart 2004 een
akkoord met supermarktconcern Lidl over het terugdringen van
bestrijdingsmiddelen. In februari 2005 zette Lidl een uitgebreid
onderzoek- en analysesysteem op voor het aanpakken van de gifresten
op groente en fruit. Eveneens in 2005 stelden de toeleveranciers van
groente en fruit (Dutch Produce Association) een lijst met
schadelijke bestrijdingsmiddelen op die voortaan niet meer gebruikt
zullen worden. In februari 2006 besluit de overheid om de namen van
bedrijven die groente en fruit met te veel landbouwgif verkopen
openbaar te maken. In: "Resultaten", Milieudefensie
(http://www.milieudefensie.nl/landbouw/activiteiten/resultaten).
[2] Interessant in dit verband is hoe
Greenpeace de giganten Lidl en Aldi in Duitsland op de knieën
wist te krijgen, in:
"Greenpeace legt superreuzen aan de
ketting," 6 juli 2007
(http://www.weekbladgroentenenfruit.nl/artikelen/id4709-38655/greenpeace_legt_superreuzen_aan_de_ketting.html).

[3] De Groente & Fruit Wijzer is te
vinden op
http://www.weetwatjeeet.nl/downloads/071109_groente_en_fruit_wijzer.pdf
Binnenkort is door consumenten zelf op te zoeken hoeveel residu
aanwezig is op de door hen gekochte groenten en fruit uit de
supermarkt (op de website http://www.weetwatjeeet.nl).

[4] Bij alle supermarkten zijn door de
overheid overtredingen van de wettelijke normen geconstateerd.

[5] Super de Boer wil twee keer zo
strenge normen voor zijn leveranciers dan de huidige wettelijke
eisen.

[6] Na de afronding van de
onderhandelingen hierover met de leveranciers, duurt het volgens
directeur Piet Vink van Aldi nog een paar maanden duren voordat het
bedrijf controles kan gaan uitvoeren. Hij verwacht geen
prijsstijgingen als gevolg van de grote omvang van de inkoop.
[7] Freshfel Europe: platform van
importeurs, exporteurs, distributeurs, groothandelaars,
winkelbedrijven en hun dienstverleners die actief zijn in de Europese
vers fruit- en groentesector
(http://www.freshfel.org/site/home.asp).
[8] Meer hierover ondermeer in:
"Maximum Residue Levels (MRLs)," EFSA 2007
(http://www.efsa.europa.eu/EFSA/ScientificPanels/PRAPER/efsa_locale-1178620753812_Maximum%20Residue%20Levels%20.htm);
"EFSA evaluates proposed temporary EU Maximum Residue Levels,"
EFSA 15 maart 2007
(http://www.efsa.europa.eu/en/press_room/press_release/pr_praper_mrls.html);
"Potential and Agreed Changes to Maximum Residue Levels (MRLs)"
(http://www.pesticides.gov.uk/food_safety.asp?id=546);
"EC Maximum Residue Level (MRL)s Explained," 31 januari
2008 (http://www.pesticides.gov.uk/food_safety.asp?id=543)
en "Risico voor de mens: Volksgezondheid, Categorie:
Gewasbeschermingsmiddelen," door Mari Marinussen, 25 juni 2002
(http://www.ctb.agro.nl/pls/portal/url/ITEM/5E5325FF4CE4431EAED141E7B205A1A1).

[9] Zo'n 250 pesticides vallen nu onder
de Europese MRL-wetgeving; voor de resterende 900 pesticides is
harmonisering van de wetgeving nodig onder artikel 22 van Regulation
(EC) No. 396/2005. Voor een 600-tal pesticides wordt een zeer laag
toelatingsniveau gehanteerd omdat ze niet meer worden gebruikt in de
EU. Dit pakt echter zeer nadelig uit voor kleinschalige producenten
in ontwikkelingslanden die willen exporteren naar de EU indien de
gebruikte gifstoffen niet zijn onderzocht op hun werking door de
Europese agro-chemische industrie (want "onrendabel"). In
het algemeen vormen de strenge certificatienormen van supermarkten en
de Europese Unie een grote belemmering voor exporteurs uit
ontwikkelingslanden. Er is grote behoefte aan gerichte training,
informatie, financiering van infrastructuur en goedkoop krediet. Zie:
"Who reaps the Fruit? – Critical Issues in the Fresh Fruit and
Vegetable Chain," Stichele, Van der Wal en Oldenziel (SOMO),
juni 2006 (http://www.somo.nl/html/paginas/pdf/FFV_2005_EN.pdf).
[10] http://www.dpa.eu
[11] http://www.cbl.nl/
[12] "CBL: milieuorganisaties zijn
onverantwoord bezig," 20 januari 2004
(http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=41836).

[13] "VVD vraagt opheldering over
gif – Milieudefensie blij met kamervragen over residunormen," 15
december 2004
(http://www.milieudefensie.nl/landbouw/nieuws/041215b.htm).

[14] http://www.frugiventa.nl/
[15] "Milieukeur past eisen
plantaardig product aan," 26 januari 2008
(http://www.agd.nl/1045073/Nieuws/Artikel/Milieukeur-past-eisen-plantaardig-product-aan.htm).

Bronnen:

– "Freshfel Europe welcomes closer
step to EU MRL harmonisation," Sanjay, 27 oktober 2007
(http://sanjaysethi.com/?q=node/221)

– "Lidl en Aldi scherpen
residunormen aan," 19 januari 2008
(http://www.mkbnet.nl/Industrie_en_Bouw/80.49244).

– "Prijsvechter wordt schoonste
van het land – ALDI stelt strengere eisen gifresten groente en
fruit," persbericht
Milieudefensie, Natuur en Milieu en Goede
Waar & Co, 17 januari 2008
(http://www.natuurenmilieu.nl/page.php?pageID=15&itemID=3304).

– "Milieuorganisaties prijzen
Aldi," 17 januari 2008
(http://www.vakbladagf.nl/nieuws/id3901-63022/milieuorganisaties_prijzen_aldi.html).

– "Super de Boer stelt strengere
gifeisen groente, fruit," Milieudefensie, 12 december 2007
(http://www.milieudefensie.nl/landbouw/nieuws/super-de-boer-stelt-strengere-gifeisen-groente-fruit/view?searchterm=super%20de%20boer)

– "VWS: geen strengere MRL-norm,"
18 janurai 2008
(http://www.vmt.nl/index.php?page=nieuwsartikel&id=3590).

– "FrugiVenta: voordeel
harmonisatie betrekkelijk," door Jeroen Verheul, 24 jan 2008
(http://www.agd.nl/1044931/Nieuws/Artikel/FrugiVenta-voordeel-harmonisatie-betrekkelijk.htm).

– "Lidl en Aldi scherpen
residunormen aan," 19 januari 2008
(http://www.mkbnet.nl/Industrie_en_Bouw/80.49244).

– "FrugiVenta wil overleg over
aanscherping residunormen, 18 januari 2008
(http://www.foodholland.nl/nieuws/artikel.html?id=85502&prn=1).
– "DPA blij met residu-overleg,"
20 januari 2008
(http://www.agd.nl/1044567/Nieuws/Artikel/DPA-blij-met-residu-overleg.htm).

Unieke staking in Franse supermarktsector(Overgenomen van Globalinfo – vertaling: Kees, 6 februari 2008)

Volgens de bonden die de staking
organiseerden, heeft afgelopen vrijdag 1 februari in het hele land
tachtig procent van het supermarktpersoneel gestaakt. De staking was
georganiseerd door de bonden CGT, CFDT en FO om het management van de
supermarktconcerns onder druk te zetten om toe te geven aan eisen op
het gebied van loon en arbeidsomstandigheden, met name part time werk
en werk tijdens vakanties. In totaal werken er in Frankrijk meer dan
600.000 mensen in de supermarktsector.

De staking was met name sterk onder het
kassapersoneel, waarvan volgens de bonden 80 procent deelnam aan de
staking in de hypermarkten. In de gewone supermarkten was dat 65
procent en in kleinere ketens 20 procent. Dat laatste cijfer valt te
verklaren uit het klein aantal personeel, veel van deze zaken hebben
minder dan 15 mens in dienst en varen een sterke anti-vakbondskoers.
Supermarkten en hypermarkten nemen in Frankrijk zo'n 65 procent van
de voedselmarkt voor hun rekening. Wat de arbeiders in de distributie
betreft, schatten de bonden een deelname van 50 procent. Volgens de
CFDT werden 468 distributiecentra beïnvloed door de acties.

De president van de bond van retailers
en distributeurs (FCD) Jérôme Bédier heeft
verklaard dat deze getallen niet accuraat zouden zijn. Volgens hem
zouden slechts 2 procent van de werkers in de distributie meegedaan
hebben en slechts 4 procent van het personeel in de winkels, waardoor
7 procent van de werkplekken benadeeld zouden zijn. Hij verzekerde
ook dat de 'overlast' niet zozeer uit gesloten winkels bestond maar
dat de acties leidden tot 'verstoring die tussen een en twee uur
duurde".

Leclerc, Frankrijk grootste
supermarktketen, weigerde informatie te geven over het aantal
stakers. De op een na grootste, Carrefour, maakte melding van actie
bij 110 van zijn 226 vestigingen. Carrefour's Lingostière-tak,
de tweede grootste in Frankrijk, had slechts een omzet van 3500 euro
terwijl op een normale dag 550.000 euro gehaald wordt. Bij Monoprix
zouden slechts 150 van de 20.000 arbeiders in actie gekomen zijn,
waardoor 12 van de meer dan 300 winkels aangetast werden. Bij
Champion zouden (volgens het management) slechts 17 van de 1030
winkels meegedaan hebben.

Het personeel eist verhoging van het
loon nadat ze afgelopen jaar slechts 1.6 procent verhoging hadden
gekregen. Ze hebben op een punt al gewonnen: vergoeding voor
onregelmatig werk zal niet langer door de werkgever meegeteld worden
als het maandelijkse loon wordt berekend. Daar komt bij dat het
management de plannen om deze post te verlagen van 5 procent van het
maandloon naar 2 procent, voorlopig in de ijskast gestopt heeft. De
eerdergenoemde Bédier voerde dit ten onrecht op als een
'stijging van 8 procent'.

Kassamedewerkers vragen ook om een
werkweek van 35 uur, in plaats van contracten met maximaal 30 uur om
ze zo bepaalde rechten te onthouden. Ongeveer 75 procent van het
kassapersoneel werkt op basis van part-time contracten. Ze klagen ook
over gedwongen part-time werk en het opdelen van shifts tussen 8 uur
en 21.30 uur. Part-time contracten zorgen ook voor verarming omdat
daardoor volledige salarissen omzeild worden.

Momenteel zijn er tamelijk strikte
regelingen voor het werken op zondag en tijdens algemene vakanties.
Het personeel probeert te voorkomen dat deze regels uitgehold worden
door het management. Verder eisen zij garanties op het gebied van
baanzekerheid op het moment dat werkgevers steeds meer
geautomatiseerde kassa's invoeren.

Bédier verklaarde dat 90 procent
van het personeel zou werken onder een CDI (permanent contract) en
dat slechts 37 procent part-time zou werken, waarvan 60 procent dat
zelf zo gekozen zou hebben. Hij stelde ook dat gemiddeld geen enkel
personeelslid minder zou verdienen dan minimumloon. Hij omzeilde het
feit dat door part-time contracten op te leggen die net onder een
volledige werkweek liggen, de lonen bewust te laag gehouden worden.

De coalitie van vakbonden zou maandag
bijeenkomen om nieuwe acties te bespreken.


Overgenomen van http://www.globalinfo.nl/content/view/1468/30/
Bron: "Unprecedented national
strike hits retail sector (France)", door Jef Costello, 3
februari 2008 (http://libcom.org/news/france-unprecedented-national-strike-hits-retail-sector-03022008)
 

Solidariteits akties tegen Auchan supermarkten in Polen

In december 2007 en januari 2008
voerden leden van de Unie van Vakbondssyndicalisten, van de
Anarchistische Federatie en anderen aktie bij verschillende
vestigingen van de Franse supermarktketen Auchan in Polen. De
aanleiding waren de voortdurend slechte arbeidsomstandigheden en het
onterechte ontslag van een vakbondslid eind december 2007.

Image

Er waren picketlines met spandoeken
voor de ingang van supermarkten in Warschau, Zielona Gora, Gdansk en
Poznan. Ook het hoofdkantoor van Auchan was doelwit van de
aktievoerders. Stikkers en nepfolders werden verspreid onder de
klanten en werknemers. De stikkers – voorzien van het bedrijfslogo –
waren voorzien van de leus "wij snijden in lonen" (een
verwijzing naar de reclameleus van Auchan 'Wij snijden in prijzen")
en een aanklacht tegen de wijze waarop het bedrijf met vakbonden en
werknemers omgaat. Diverse afgeprijsde producten werden ermee
beplakt.

Tevens werd een nepfolder met het logo
van de super uitgedeeld met een uitgebreid verslag van de
arbeidsomstandigheden, wat er vooraf ging aan het ontslag van het
vakbondslid in Zielona Gora en met een oproep aan de werknemers zich
te organiseren.

Auchan betaalt te weinig loon uit,
maakt op grote schaal gebruik van tijdelijke contracten en
koppelbazen die illegale contracten sluiten. Er is sprake van een
slecht sociaal beleid, van ongunstige werkuren, minderjarigen worden
gedwongen nachtelijk werk te doen, werknemers moeten gevaarlijk en te
zwaar werk doen, en er is repressie tegen mensen die zich inzetten
voor het organiseren van werknemers via Werkers Initiatieven.

Het ontslag van vakbondskader Piotr
Krzyzaniak eind december was een reactie op de inzet van zijn bond,
de Inicjatywa Pracownicza Zielona Górat (Werkers Initiatief
van Zielona Górat, IPZG) om een eind te maken aan de
uitbuiting, het vertrappen van de rechten van de werknemers en voor
loonsverhoging. Piotr Krzyzaniak is het 9e kaderlid van het IPZG dat
is ontslagen wegens vakbondsactiviteiten. Het IPZG wil het nu echter
niet zo ver laten komen als een paar jaar geleden, toen aanvallen op
een andere bond, de OPZZ, leidde to het opheffen van die bond.

Het IPZG wil Auchan nu voor het
arbeidsgerecht dagen en is een aktiecampagne begonnen. De Franse tak
van de Confederacion Nacional de Trabajadores (CNT) steunt het
protest. In Frankrijk en Spanje zijn er ook ervaringen met de
vakbondsvijandigheid van Auchan en dochterbedrijven.

Bronnen:
– "Picket and actions
at Auchan," door Akai47 (Centrum Informacji Anarchistycznej), 27
januari 2008 (http://cia.bzzz.net/picket_and_actions_at_auchan)

-"Workers’ Initiative Poland,
Infoshop News, 4 januari 2008
(http://gnn.tv/articles/3471/Labor_News_Roundup)

– "Auchan de Zielona Góra:
Halte à l’exploitation," door CNT-F, 21 december 2007
(http://communisme.wordpress.com/2007/12/21/auchan-de-zielona-gora-halte-a-lexploitation/)

– "ZSP: Solidarity with Repressed
Workers in Auchan Supermarket," door XaViER, 13 januari 2008
(http://cia.bzzz.net/zsp_solidarity_with_repressed_workers_in_auchan_supermarket).

– "Dirty tricks by Auchan in
Spain," UNI, 22 oktober 2003
(http://www.union-network.org/Unisite/Sectors/Commerce/Multinationals/Auchan_dirty_tricks_in_Spain.htm).

 

Tm 30 april: Expositie ‘Supermarkt Europa – 50 jaar landbouw en voeding’

De 50e verjaardag van het
Verdrag van Rome – “waar de wortels van het Europese
landbouwbeleid liggen” – en de ontwikkeling van landbouw en
voedselvoorzieing in Europa waren aanleiding voor het opzetten van de
interactieve tentoonstelling 'Supermarkt Europa – 50 jaar landbouw
en voeding'. Tot 18 januari was de expositie te zien en te beleven in
Den Haag; vanaf 1 februari is dat in het Vlaams Parlement in Brussel.
Bezichtiging op afspraak.

Uit de begeleidende webtekst:

“Politici van zes Europese landen
ondertekenen in 1957 het Verdrag van Rome, het vertrekpunt van de
Europese Unie. Zij hebben één vredevol en welvarend
Europa voor ogen. De motor van deze samenwerking is het
landbouwbeleid.
Met de voedselschaarste en hongerwinters van de
Tweede Wereldoorlog nog vers in het geheugen willen ze de productie
van levensmiddelen veilig stellen. Een redelijke prijs voor de
consument en een goed inkomen voor de boeren zijn belangrijk. Al in
de jaren zestig slaagt de landbouw in die missie, met overproductie
tot gevolg. Europa is een super-markt geworden. Vanaf de jaren
tachtig en vooral negentig verschuift de nadruk van kwantiteit naar
kwaliteit en worden duurzaamheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid
sleutelbegrippen.

"Supermarkt Europa" is
een gratis en interactieve tentoonstelling, opgezet in een fictieve
supermarkt. Vijftig producten in de rekken vertellen de evolutie van
landbouw en voeding tijdens de voorbije halve eeuw. Vijftig foto’s
en persdocumenten bieden inzicht in het Europees landbouwbeleid. Door
je lievelingsproducten te scannen kun je bovendien ontdekken welk
type consument je bent.

De expositie is een
initiatief van het Nederlandse Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit en het Vlaamse Ministerie van Landbouw en Visserij
(uitgevoerd door het Centrum Agrarische Geschiedenis te Leuven).

Meer informatie over de geschiedenis
van “Supermarkt Europa” en de evolutie van vijftig jaar Europese
landbouw en voeding is te vinden in een magazine dat op het web
verkrijgbaar is
(http://www.supermarkt-europa.com/media/supermarkt-europa_MAGAZINE.indd.pdf).
Aan de hand van vijftig producten wordt dit boeiende verhaal op een
toegankelijke manier verteld. Het magazine kun je ook gratis afhalen
op de tentoonstellingslocatie.

Plaats:
Vlaams Parlement, IJzerenkruisstraat 99, 1000 Brussel
(www.vlaamsparlement.be)
Open:
Maandag tm. zaterdag van 10 tot 17 uur (Gesloten op zondag)
Bereikbaar:
Per metro tot haltes Madou of Kunst-Wet, of met bus nr 65 en 66
(halte Drukpers), of te voet (10 minuten vanaf het Centraal Station).
Parkeren (auto): Wetstraat.

Artikelen in de pers:
– Over ontwikkelingvan Europees
landbouwbeleid na W.O. II:“Supermarkt Europa: 50 jaar Europese
landbouw
,” door Jean-Marie Binst, 1 februari 2008
(http://www.brusselnieuws.be/site/rubrieken/1091053917/page.htm?newsID=1201701044);
– Over opening in Vlaanderen, met
ondermeer toekomstvisies van beleidsmakers over het Europese
landbouwbeleid na 2013: “Vlaams parlement stelt EU-landbouwbeleid
tentoon
,” 31 januari 2008
(http://www.vilt.be/nieuwsarchief/detail.phtml?id=16628)

Bron: “Interactieve
tentoonstelling 'Supermarkt Europa – 50 jaar landbouw en voeding' ”
(http://www.supermarkt-europa.com/thema.htm)